Ana içeriğe atla

Abdülmecid

Sultan Abdülmecid, 25 Nisan 1823 günü doğdu. Babası Sultan İkinci Mahmud, annesi Bezm-i Âlem Valide Sultan'dır. Sultan Abdülmecid, babasının arzusu yönünde bir eğitim ve terbiye gördüğü için ıslahatçı fikirlere sahipti. Batı âlemine karşı hayranlık besliyordu. Babasının vefatı üzerine, henüz 17 yaşında iken Osmanlı tahtına oturdu. Devletin ilerleyişi için Avrupaî hayat tarzının ülke çapında yaygınlaştırılmasını istedi. Saltanatının henüz dördüncü ayında ilân ettiği Gülhane Hatt-ı Hümâyûnu sebebiyle Tanzimat Dönemi padişahı olarak şöhret bulmuştur.
Sultan Abdülmecid, batılı yazarların takdir ve sevgiyle andıkları bir padişahtı. Âdil, merhametli, ıslahatçı, yenilikçi bir insan olan Sultan Abdülmecid, çok genç yaşlardan itibaren içki kullanmaya başladı. 25 Haziran 1861 tarihinde, 39 yaşında iken İstanbul'da veremden dolayı vefat eden Sultan Abdülmecid, Yavuz Sultan Selim'in türbesi yanındaki mezarına defnedildi.
Sultan İkinci Mahmud, ölüm döşeğinde iken, Osmanlı Devleti'ne karşı ayaklanmış olan Kavalalı Mehmed Ali Paşa, Osmanlı kuvvetlerini Nizip'te yenilgiye uğratmıştı. Sultan Abdülmecid böyle karmaşık bir ortamda tahta çıktı. Mısır Sorunu, Rus donanmasının Hünkâr İskelesi Antlaşmasına uyarak İstanbul'a gelmesi üzerine bir Avrupa sorunu haline geldi.
Başta İngiltere, Avusturya, Prusya ve Rusya olmak üzere Avrupalı devletler Osmanlı Devleti ile Mısır Valisi Kavalalı Mehmed Ali Paşa arasındaki Mısır sorununu çözmek için bir konferans düzenlediler. Avrupa Devletleri, Mısır'da güçlü bir yönetim istemiyorlardı. Kavalalı Mehmed Ali Paşa'ya karşı Osmanlı Devleti'nin tarafını tuttular ve bu ortamda Londra Sözleşmesi imzalandı (1840).
Buna göre; Mısır Osmanlı Devleti'ne bağlı kalacak, ancak yönetimi Mehmed Ali Paşa ve oğulları yürütmeye devam edecekti. Mısır seksen bin altın vergi ödeyecekti. Suriye, Adana ve Girit tekrar Osmanlı yönetimine bırakılıyordu.
Hünkâr İskelesi Antlaşmasının süresi bitince, Londra'da yeniden bir konferans düzenlendi (1841). Toplantıya Osmanlı Devleti'nden başka Rusya, Fransa, İngiltere, Prusya ve Avusturya katıldı. Konferansta alınan kararlara göre, Boğazlar'da egemenlik hakkı Osmanlı Devleti'ne ait olacak, ancak barış döneminde hiçbir savaş gemisi Boğazlar'dan geçmeyecekti.
Bu antlaşma ile Fransa ve İngiltere Akdeniz'deki güvenliklerini sağlamış oluyorlar, Osmanlı Devleti'nin Boğazlar üzerindeki kayıtsız şartsız haklarına kısıtlama geliyordu. Rusya ise Hünkâr İskelesi Antlaşması ile Boğazlar üzerinde sağladığı üstünlüğü kaybetmiş oluyordu. 
Saltanatı sonundaki Osmanlı sınırları
Osmanlı İmparatorluğu
Prenslikler veya Beylerbeylikleri
İşgal edilmiş toprakları
Dönemin Önemli Olayları
Abdülmecit tahta çıktı (1 Temmuz).-1839Sadrazam Mehmet Emin Rauf Paşa görevden alındı, yerine Meclis-i Valây-ı Ahkâm-ı Adliye Başkanı Koca Hüsrev Mehmet Paşa getirildi (2 Temmuz).-1839Kaptan-ı Derya Giritli Ahmet Paşa, Osmanlı donanmasını Mısır’a kaçırdı (3 Temmuz).-1839Gülhane Hatt-ı Hümayunu ilan edildi (3 Kasım).-1839Sadrazam Koca Hüsrev Mehmet Paşa görevden alındı, yerine Mehmet Emin Rauf Paşa getirildi (8 Haziran).-1840Mısır sorunu ile ilgili olarak İngiltere, Avusturya, Prusya ve Rusya devletleriyle Londra Antlaşması imzalandı (15 Temmuz).-1840Ceride-i Havadis Gazetesi, İstanbul’da yayımlanmaya başladı ( 1 Ağustos).-1840Şehzade Murat doğdu (21 Eylül).-1840Akkâ Kalesi alındı ve Mehmet Ali Paşa’nın Suriye’deki hakimiyetine son verildi (3 Kasım).-1840Mısır valiliği veraset yoluyla Mehmet Ali Paşa’ya ve çocuklarına verildi (24 Mayıs).-1841Londra Boğazlar Antlaşması imzalandı (13 Temmuz).-1841Sadrazam Mehmet Emin Rauf Paşa görevden alındı, yerine Dârendeli Topal İzzet Mehmet Paşa getirildi (4 Aralık).-1841Askeri Baytar Mektebi açıldı (22 Ocak).-1842Sadrazam Dârendeli Mehmet Paşa görevden alındı, yerine Mehmet Emin Rauf Paşa getirildi (30 Ağustos).-1842Şehzade II. Abdülhamit doğdu (21 Eylül).-1842Askere alma usulü değiştirildi (6 Eylül).-1843Sultan Abdülmecit denetleme gezisine çıktı (25 Haziran).-1844Şehzade Mehmet (V. Mehmet) doğdu (2 Kasım).-1844Adile Sultan evlendi (12 Haziran).-1845Lübnan’da ıslahat yapmakla görevlendirilen Hariciye Nazırı Mehmet Şekip Efendi, Beyrut’a ulaştı (14 Eylül).-1845Sultan Abdülmecit, Varna gezisine çıktı (29 Nisan).-1846Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa, İstanbul’a geldi (19 Temmuz).-1846Sadrazam Mehmet Emin Rauf Paşa görevden alındı, yerine Hariciye Nazırı Koca Mustafa Reşit Paşa getirildi (28 Eylül).-1846Ünlü besteci Hammamizade İsmail Dede Efendi öldü (30 Kasım)-1846Maarif-i Umumiyye Nezareti kuruldu.-1847İstanbul tersanesinde inşa edilen “Mecidiye” gemisi denize indirildi.-1847Sadrazam Koca Mustafa Reşit Paşa görevden alındı, yerine İbrahim Sârım Paşa getirildi (28 Nisan).-1848Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa öldü (2 Ağustos).-1848Sadrazam İbrahim Sârım Paşa görevden alındı, yerineKoca Mustafa Reşit Paşa getirildi (12 Ağustos).-1848Eflâk ve Boğdan (Memleketeyn) sorunu ile ilgili olarak Baltalimanı Antlaşması imzalandı (1 Mayıs).-1849Mülteciler sorunu çözümlendi (25 Aralık).-1849Rüşvete karşı yemin yöntemi uygulanmaya başlandı (11 Aralık).-1849İstanbul’da yaşanan şiddetli kış nedeniyle Haliç dondu.-1850Ercümen-i Daniş açıldı (18 Temmuz).-1851Sadrazam Koca Reşit Paşa görevden alındı, yerine Mehmet Emin Rauf Paşa getirildi (26 Ocak).-1852Sadrazam Mehmet Emin Rauf Paşa görevden alındı, yerine Koca Reşit Paşa getirildi (5 Mart).-1852Sadrazam Koca Reşit Paşa görevden alındı, yerine Hariciye Nazırı Mehmet Emin Ali Paşa getirildi (5 Ağustos).-1852Sadrazam Mehmet Emin Ali Paşa görevden alındı, yerine Kaptan-ı Derya Damat Ali Paşa getirildi (3 Ekim).-1852Rus Bahriye Nazırı Prens Mençikof, olağanüstü elçi göreviyle İstanbul’a geldi (28 Şubat).-1853Sadrazam Damat Ali Paşa görevden alındı, yerine Meclis-i Vâlâ reisi Giritli Mustafa Naili Paşa getirildi (13 Mayıs).-1853Rusya Hariciye Nazırı Kont De Nesselrode, Osmanlı İmparatorluğu’na nota verdi (21 Mayıs).-1853İngiliz ve Fransız donanmaları Beşike Körfezi’ne geldi (25 Haziran).-1853Prut nehrini geçen Rus ordusu, Eflak ve Boğdan’a girdi (3 Temmuz).-1853Sadrazam Giritli Mustafa Naili Paşa görevden alındı (8 Temmuz).-1853Giritli Mustafa Naili Paşa yeniden sadrazamlığa getirildi (10 Temmuz).-1853Rusya ile ilişkilerin bozulması üzerine toplanan olağanüstü meclis, savaş kararı aldı (26 Eylül).-1853Rusya’ya savaş ilan edildi (4 Ekim).-1853Eflâk ve Boğdan’ın boşaltılması hakkında, Osmanlı ordusu, Rus ordusuna ültimatom verdi (14 Ekim).-1853Osmanlı-Rus savaşı başladı (23 Ekim).-1853Osmanlı ordusu, Tuna üzerinde bulunan Kalafat’ı işgal etti (27 Ekim).-1853Batum civarındaki Saint-Nicolas kalesi fethedildi (28 Ekim).-1853İngiliz ve Fransız donanmaları İstanbul’a geldi (2 Kasım).-1853Olteniça Zaferi kazanıldı (5 Kasım).-1853Olteniça’daki Osmanlı askerleri geri çekildi (11 Kasım).-1853Osmanlı kuvvetleri Ahıska’da yenilgiye uğradı (26 Kasım).-1853Sinop Baskını (30 Kasım).-1853Osmanlı ordusu, Kars’ın doğusundaki Baş-gedikler mevkiinde Ruslara yenildi (1 Aralık).-1853İstanbul Ortaköy Camii’nin yapımı tamamlandı.-1853İngiliz ve Fransız donanmaları Karadeniz’e açıldı (3 Ocak).-1854Çatana Zaferi kazanıldı (5 Ocak).-1854İngiltere ve Fransa, Eflâk ile Boğdan’ın boşaltılması hakkında Rusya’ya ültimatom verdiler (27 Şubat).-1854Keçecizade Fuat Efendi, Epir ve Teselya isyanlarını bastırmakla görevlendirildi (1 Mart).-1854Osmanlı-Yunan siyasi ilişkileri kesildi (9 Mart).-1854Rusya’ya karşı Osmanlı-İngiliz-Fransız ittifakı kuruldu (12 Mart).-1854Ruslar Dobruca’yı işgal etti (23 Mart).-1854İngiltere ve Fransa, Rusya’ya savaş ilan etti (27 Mart).-1854İlk müttefik kuvvetleri Gelibolu’ya geldi (31 Mart).-1854Yunan asilerine karşı Narda Zaferi kazanıldı (1 Nisan).-1854Ruslara karşı Kalafat Zaferi kazanıldı (17 Nisan).-1854Müttefikler Odesa’yı bombaladı (22 Nisan).-1854Epir ve Teselya isyanları nedeniyle İngiltere ve Fransa, Yunan hükümetini uyardı (22 Nisan).-1854Yunanistan’ı itaat altına almak, Atina ve Pire’yi işgal etmek üzere Fransa bir kolordu gönderdi (5 Mayıs).-1854Rus ordusu Silistre’yi kuşattı (15 Mayıs).-1854Müttefik kuvvetleri, Gelibolu’dan Varna’ya hareket etti (24 Mayıs).-1854Sadrazam Giritli Mustafa Naili Paşa görevden alındı, yerine Kaptan-ı Derya Kıbrıslı Mehmet Emin Paşa getirildi (29 Mayıs).-1854Rus Başkumandanı Paskiyeviç, Silistre kuşatmasında yaralandı (9 Haziran).-1854Silistre müdâfilerinin huruç hareketinde yeni Rus Başkumandanı Prens Gorçakof yaralandı ve düşman yenilgiye uğratıldı (13 Haziran).-1854Eflâk ve Boğdan hakkında Avusturya ile Boyacıköy Antlaşması yapıldı (14 Haziran).-1854Silistre, Rus kuşatmasından kurtuldu (25 Haziran).-1854Ruslar, Yerköyü Savaşı’nda yenilgiye uğratıldı (8 Temmuz).-1854Kırım seferine karar verildi (21 Temmuz).-1854Türk ordusu Bükreş’e girdi (6 Ağustos).-1854Türk ve müttefik orduları Kırım’a çıktı (13 Eylül).-1854Müttefik orduları, Eskihisar civarından Sivastopol’a hareket etti (19 Eylül).-1854Müttefikler Alma nehri dolaylarında bir Rus ordusunu yenilgiye uğrattılar.Avusturya, Eflâk ve Boğdan’ı işgale başladı (20 Eylül).-1854Ruslar Sivastopol limanın girişini kapattı (23 Eylül).-1854Sivastopol’a doğru ilerleyen müttefik orduları, Kaça çayını geçti (23 Eylül).-1854Müttefikler Belek çayını geçti (24 Eylül).-1854Müttefikler Sivastopol’u kuşatmaya başladı (25 eylül).-1854Müttefikler Balaklava limanını işgal etti (26 Eylül).-1854Müttefikler, Sivastopol etrafında siper kazmaya başladı (10 Ekim).-1854Müttefikler Sivastopol’u bombalamaya başladı (17 Ekim).-1854Balaklava’ya saldıran Ruslar yenilgiye uğratıldı (25 Ekim).-1854İnkerman zaferi kazanıldı (5 Kasım).-1854Sadrazam Kıbrıslı Mehmet Emin Paşa görevden alındı, yerine Koca Reşit Paşa getirildi (23 Kasım)-1854Eflâk ve Boğdan hakkında Avusturya-İngiltere ve Fransa arasında anlaşma yapıldı (2 Aralık).-1854Azak ve Karadeniz’deki Rus limanları, müttefik donanmalar tarafından kuşatıldı (15 Ocak).-1855Torino Antlaşması ile Sardunya Krallığı, ittifaka katılıp Kırım’a asker göndermeye karar verdi (26 Ocak).-1855Türk-İngiliz askeri sözleşmesi imzalandı (3 Şubat).-1855Başkumandan Ömer Paşa, Gözleve Zafer’ini kazandı (17 Şubat).-1855Osmanlı-sardunya ittifak Antlaşması imzalandı (15 Mart).-1855Dolmabahçe Camii ibadete açıldı (23 Mart).-1855Sadrazam Koca Reşit Paşa görevinden istifa etti. Hariciye Nazırı Mehmet Emin Ali Paşa sadrazam oldu (2 Mayıs).-1855Müttefikler, Kerç Boğazı’na asker çıkardılar (24 Mayıs).-1855Ihlamur Kasrı yapıldı.-1855Müttefikler, Karasu (Çarnayya) hattını işgal ettiler (25 Mayıs).-1855Ruslar, başta Anapa Kalesi olmak üzere, Karadeniz kıyılarındaki kaleleri tahrip edip geri çekilmeye başladılar (28 Mayıs).-1855Müttefikler, Sivastopol’un doğusundaki Yeşiltümsek ve Aktabya’yı ele geçirdiler (7 Haziran).-1855Osmanlı İmparatorluğu, tarihinde ilk kez dış borç aldı (28 Haziran).-1855Kırım Savaşı’nda İngiliz Başkumandanı Mareşal Lord Raglan öldü (28 Haziran).-1855Sivastopol yoğun şekilde bombalanmaya başlandı (5 Eylül).-1855Malakof istihkâmı ele geçirildi, Rus direnişi kırıldı (8 Eylül).-1855Müttefikler, Sivastopol’a girdi (9 Eylül).-1855Türkiye’de ilk telgraf hattı işlemeye başladı (9 Eylül).-1855Kars’ı kuşatan Rus ordusu başlattığı genel hücumda bozguna uğradı (29 Eylül).-1855Kılburun Zaferi kazanıldı (17 Ekim).-1855Kars Kalesi açlık yüzünden düşmana teslim oldu (28 Kasım).-1855Barış esaslarına ait Viyana protokolü imzalandı (1 Şubat).-1856Islahat fermanı ilan edildi (18 Şubat)-1856Paris barış kongresi açıldı (25 Şubat).-1856Kırım savaşı’na son veren Paris Antlaşması imzalandı (30 Mart).-1856Osmanlı İmparatorluğu’nun toprak bütünlüğü, Avrupa devletlerinin garantisi altına alındı (15 Nisan).-1856Müttefiklerin Türkiye’deki kuvvetlerini geri çekmeleri konusunda yeni mühlet mukavelesi imzalandı (13 Mayıs).-1856Dolmabahçe sarayı açıldı.-1856Besarabya sınırıyla ilgili olarak Paris Antlaşması imzalandı (19 Haziran).-1857Sadrazam Koca Reşit Paşa görevden alındı, yerine Giritli Mustafa Naili Paşa getirildi (6 Ağustos).-1857Sadrazam Giritli Mustafa Naili Paşa görevden alındı, yerine Koca Reşit Paşa getirildi (22 Ekim).-1857Rus ressam İvan Konstantinoviç Ayvazovski, ikinci kez İstanbul’a geldi.-1857Küçüksu Kasrı’nın yapımı tamamlandı.-1857Sadrazam Koca Mustafa Reşit Paşa öldü (7 Ocak).-1858Hariciye Nazırı Ali Paşa, sadrazamlığa getirildi (11 Ocak).-1858Cidde’de bazı kışkırtmalar sonucu olaylar çıktı (13 Temmuz).-1858Eflâk ve Boğdan’ın yeniden teşkilatlanmasına ait Paris Antlaşması imzalandı (19 Ağustos).-1858Osmanlı-Karadağ sınır protokolü imzalandı (8 Kasım).-1858Süveyş Kanalı’nın kazı çalışması başladı (24 Nisan).-1859Sultan Abdülmecit’i ortadan kaldırmaya yönelik darbe girişimi (Kuleli Vak’ası) ortaya çıkarıldı (14 Eylül).-1859Eflâk ve Boğdan’ın bir voyvoda tarafından yönetilmesi kabul edildi (25 Eylül)-1859Sadrazam Ali Paşa görevden alındı, yerine Kıbrıslı Mehmet Emin Paşa getirildi (18 Ekim).-1859Sadrazam Kıbrıslı Mehmet Emin Paşa görevden alındı (23 Aralık).-1859Tazminat Meclisi Başkanı Mütercim Mehmet Rüştü Paşa, sadrazam oldu (24 Aralık).-1859Lübnan’da çıkan olayların büyümesi üzerine Hariciye Nazırı Fuat Paşa, Lübnan’a gitti (27 Mayıs).-1860Sadrazam Mütercim Mehmet Paşa görevden alındı (27 Mayıs).-1860Kıbrıslı Mehmet Emin Paşa sadrazam oldu (28 Mayıs).-1860Avrupa’dan Suriye’ye asker gönderilmesine ilişkin Paris mukavelesi imzalandı (5 Eylül).-1860İlk özel Türk gazetesi olan Tercüman-ı Ahval, yayın hayatına girdi (21 Ekim).-1860Son Osmanlı Padişahı Mehmet Vahdettin doğdu (2 Şubat).-1861İmtiyazlı bir sancak haline getirilen Lübnan’ın yeni teşkilatına ait Beyoğlu Protokolü imzalandı (9 Haziran).-1861Sultan Abdülmecit 39 yaşında öldü (25 Haziran).-1861

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Osmanlı'da Ramazan nasıl olurdu?

Osmanlı dönemin'de ki Ramazan ayı yaşımını anlayabilmek için, öncelikle toplumsal durumu analiz etmemiz gerekir.  Peki Osmanlı'da ki toplum ne tür bir toplum idi? Osmanlı da halk arasında hoşgörü, saygı, ahlak, güzel davranışlar en üst boyuttaydı. Bu sebep ile örnek bir toplum yapısına sahip bir Devletti. Bu saygı çerçevesi içerisinde kurulmuş olan toplumsal durum nereden geliyor diye soranlarınız olmuştur. Bunun cevabı Türk adeti ve kültürü ile birlikte İslamın verdiği güzelliklere dayaniyor. Yani İslam adeta toplumda insanları birbirine bağlayan, saygı ve sevgiyi öğretip, daim eden bir alet halini almıştı. İslam zaten Rabbimizden bize gelen bir yaşam tarzıydı. Buna uyan bir toplum, ne güzel.bir tomplumdur... Osmanlı Halkının Ramazan ile kavuşması... Bu ahlaki boyutu da düzeyi de güçlü olan Osmanlı halkı Ramazanda nasıl  bir yaşam sürüyordu? İlk olarak toplum arasında olan güzellikler devam ediyordu ve diğer tarafta ise Ramazanı- Şerifin gelişi ile birlikte tüm gelenekler başl

Kudüs

Kudüs şehri ilk olarak Ofil Tepesinin Silvan Köyüne bakan kısmında kuruldu, tepede bir su pınarı vardı ve insanlar su ihtiyaçlarını oradan karşılıyorlardı. Daha sonra bu tepeden Bizita Dağına ve Moriya tümseğine yerleştiler. Kudüs tarihteki en eski şehirlerdendir. Tarihçiler Kudüs’ün inşa ediliş tarihi için kesin bir şey söylememektedirler. Mescid-i Haram’dan 40 yıl sonra kurulmuştur. Tarihi kaynaklara göre Kudüs şehri kurulduğunda çölden ibaretti, ne vadi ne de dağlara rastlanıyordu. Milattan 3000 yıl önce, Şehre ilk hicreti Arap Kenâniler yaptı. Bu göçler Arap yarımadasının kuzeyine gerçekleşmiştir. Daha sonra Ürdün nehrinin batısına yerleşmişlerdir. Kudüs şehri göçler sonucunda genişledi ve Akdeniz’e kadar uzandı. Bölgenin adını Kenan yeri (Nehirden Denize kadar olan bölgede) koydular. Kenan bölgesin de Kenâniler bir şehir kurup adını Urşelim koydular, şehir merkezi haline getirdiler, vatan ve toprak sahibi oldular, bundan dolayı şehrin adı Yebus oldu. Bu bölgeye saldırılarda b

Kadinlar Günü Gercegi

8 Mart "Kadinlar Günü" 1910 yilinda ABD'de bir Fabrika da Kadinlarin daha rahat is imkanlari isteme arzularindan sonra, ilginc bir sekilde Fabrikanin yangina ugradigi ve yüzlerce kadinin hayatini kaybetmesi sonucu olusmustur... SIZCE BURADA NEYI KUTLUYORUZ? KADINLARIN HÜRRIYETINI MI YOKSA ONLARA KARSI YAPILAN KATLIAMI MI?? Bayanlarimizin TEK bir günü olmaz! Bize hergün Kadinlar günüdür, Sevgiyi, Saygiyi ve Hürriyeti yilda 1 degil 365 gün HAK ederler.