Ana içeriğe atla

I. Mahmud

Sultan Birinci Mahmud, 2 Ağustos 1696 günü, İstanbul'da doğdu. Babası Sultan İkinci Mustafa, annesi Saliha Valide Sultan'dır. Büyük annesi Gülnuş Sultan'ın sevgi ve ilgisiyle büyüdü. Sekiz yaşından beri kafes hayatı yaşadığı halde zekâsı, iyi niyeti ve kuvvetli karakteri sayesinde kendini harap etmekten kurtardı. Küçük yaşlardan itibaren çeşitli hocalardan dersler aldı. Tarih, edebiyat ve şiirle meşgul oldu. Özellikle mûsıkî ile uğraştı.
Sultan Birinci Mahmud, 1 Ekim 1730 tarihinde otuzbeş yaşında iken padişah oldu. Devrindeki en değerli kimseleri seçip iş başına getirdi. Karakter sahibi, azimli, müşfik, merhametli, dikkatli ve sabırlı bir insandı. Kendi zevkinden çok milletin refahını düşünerek hareket etti. Bu sayede babası ve amcasının düştüğü hatalara düşmedi. Hayatının son iki yılını hasta geçiren Sultan Birinci Mahmud, 13 Aralık 1754 tarihinde ellidokuz yaşında iken vefat etti. Sultan İkinci Mustafa'nın Yeni Cami'deki türbesine defnedildi.
Saltanatı sonundaki Osmanlı sınırları
Osmanlı İmparatorluğu
Prenslikler veya Beylerbeylikleri
İşgal edilmiş toprakları
Dönemin Önemli Olayları
III.Ahmet’in feragati sonucu I.Mahmut, 35 yaşında tahta çıktı (1-2 Ekim).-1730Silahtar Mehmet Paşa, veziriazam oldu.-1730Patrona Halil ve yandaşları idam edildi (15 Kasım).-1730Divan edebiyatımızın en büyük şairlerinden Nedim (Nedim Ahmet Efendi) 49 yaşında vefat etti.-1730Silahtar Mehmet Paşa azledildi; Kabakulak İbrahim Paşa veziriazamlığa getirildi (22 Ocak).-1731İstanbul’da Patrona Halil’in kan davası nedeniyle şehri yağmalayan isyancılar öldürüldü (28 Ocak).-1731Doğu cephesinde Kirmanşah geri alındı (30 Temmuz).-1731Kabakulak İbrahim Paşa’nın azli sonucu Topal Osman Paşa göreve getirildi (10 Eylül).-1731Kirmanşah’ı geri aldıktan sonra Hemedan’a yürüyen Irak Seraskeri Ahmet Paşa, Hemedan yakınındaki Korican ovasında II.Tahmasb’ın 40 bin kişilik ordusunu yendi (16 Eylül).-1731Tebriz’in fethiyle görevlendirilen Hekimoğlu Ali Paşa, Urmiye’yi ele geçirdi (11 Ekim).-1731Tebriz, çatışma olmaksızın işgal edildi (4 Aralık).-1731Osmanlı-İran barışı (10 Ocak ).-1732Topal Osman Paşa görevden alındı; Hekimoğlu Ali Paşa veziriazamlığa getirildi (12 Mart).-1732Lale devri’nin ünlü minyatür sanatçısı Levni öldü.-1732Saliha Sultan Çeşmesi yapıldı.-1732İstanbul Tophane Meydanı’nda Tophane Çeşmesi yapıldı.-1732Topal Osman Paşa, Nadir Ali Han’a karşı Bağdat zaferini kazandı.-1733Musul Savaşı.-1733Üsküdar’da Hendesehane ve Humbarahane açıldı.-1734Kars Savaşı (22 Mayıs)-1735Arpaçay Savaşı (14 Haziran).-1735Silahtar Seyyit Mehmet Paşa veziriazam oldu (9 Ocak).-1736Veziriazam ve Serdar-ı Ekrem Seyyit Mehmet Paşa, Rus seferi için İstanbul’dan hareket etti (16 Haziran).-173612 yıl süren ünlü Lale Devri’ni başlatan padişah III. Ahmet, 63 yaşında öldü (1 Temmuz).-1736Osmanlı-İran arasında, Kars-ı Şirin Antlaşması’ndaki sınırlar esas olmak üzere barış antlaşması imzalandı (17 Ekim).-1736Kırım Hanı Fethi Giray, daha önce hanlık arazisine girip her tarafı yağmalayan Ruslara karşı parlak bir zafer kazandı (12 Kasım).-1736III.Ahmet’in oğullarının sünnet düğününü anlatan “Surname-i Vehbi” yazarı divan şairi Seyyit Vehbi öldü.-1736Avusturya-Rus ittifakı açıklandı ve Avusturya, Osmanlılara savaş ilan etti.-1737Eski sadrazam Bosna valisi Hekimoğlu Ali Paşa, Batı’da Avusturyalılara karşı Banyaluka zaferini kazandı (4 Ağustos).-1737Veziriazam ve Serdar-ı Ekrem Silahtar Seyyit Mehmet Paşa’nın azliyle boşalan makama Bender Seraskeri Muhsinzade Abdullah Paşa getirildi (6 Ağustos).-1737Muhsinzade Abdullah Paşa azledildi; yerine yeğen Mehmet Paşa sadrazam oldu (19 Aralık).-1737Osmanlı ordusu, Avusturyalılardan Mehadia ve Orsova kalelerini geri aldı. Bunun üzerine Ruslar da Özi Kılburun kalelerinden çekilmeye mecbur edildi (15 Ağustos).-1738Hattat ve şair Nahifi, İstanbul’da öldü.-1738İstanbul yaşamı ve kişileriyle ilgili resimleriyle tanınan ressam Jean Etienne Liotard, İstanbul’a geldi.-1738Yeğen Mehmet Paşa’nın azli üzerine Vidin Seraskeri Hacı İvaz Mehmet Paşa sadrazamlığa getirildi (22 Mart).-1739Avusturya’ya karşı Hisarcık zaferi kazanıldı (22 Temmuz).Bunun üzerine Belgrad yolu açıldı ve kale kuşatıldı.-1739Hotin kalesi, hiçbir çatışma olmaksızın düşmana teslim edildi (19 Ağustos).Rus ordusu, bu başarı üzerine Yaş şehrine yürüdü ve kaleyi ele geçirdi.-1739Osmanlılar, Belgrad’ın iadesi koşuluyla antlaşma masasına oturacağını belirtti (1 Eylül).-1739Avusturya ve Rusya ile Belgrad antlaşmaları imzalandı (18 Eylül).-1739Osmanlı-İsveç Savunma Antlaşması imzalandı (4 Ocak).-1740Fransızlarla kapitülaston antlaşması yapıldı (30 Mayıs).-1740I. Mahmut, Adalet Fermanı’nı yayımlattı (Haziran).-1740Hacı İvaz Mehmet Paşagörevden alındı, terine Nişancı Hacı Ahmet Paşa veziriazamlığa getirildi (23 Haziran).-1740Ayasofya ek binaları, sıbyan mektebi ve şadırvanı yapıldı.-1740İstanbul Cağaloğlu’nda Cağaloğlu hamamı inşa edildi.-1741İstanbul’un Vefa semtinde Atıf Efendi Kütüphanesi kuruldu.-1741İstanbul Bahçekapı’da Aşir Efendi Kütüphanesi yapıldı.-1741Hacı Ahmet Paşa’nın azli sonrası Anadolu Beylerbeyi Hekimoğlu Ali Paşa ikinci kez veziriazam oldu (21 Nisan).-1742Ahmet Paşa, Irak’a; Köse Ali Paşa da Azerbaycan’a serasker (başkomutan)olarak atandı.-1742Vezir ve valilerin hizmetindeki kadroları kaldırılan leventler, ülkede eşkıyalığa başlamış, adeta anarşi unsuru haline gelmişlerdi.Bu yüzden bu askeri sınıf ve ocakları kapatıldı (Kasım).-1742İran’da Avşar saltanatını kurduktan sonra Afganistan ve Hindistan taraflarını istila ederek Asya’da bir cihangir rolü oynamaya başlayan Nadir Şah, Bağdat topraklarına girdi ve Hille taraflarını istila edip Kerkük Kalesi’ni ele geçirdi (29 Mayıs).-1743Hekimoğlu Ali Paşa azledildi;Yeniçeri Ağası Seyyit Hasan Paşa Sadrazam oldu (23 Eylül).-1743Nadir Şah’ın saldırısı üzerine İran’a savaş açıldı.Nadir Şah, Musul’u kuşattı (27 Eylül).-1743Musul Savaşı (4 Ekim).-1743İran’a karşı Irak, Doğu Anadolu ve Kafkas cepheleri açıldı.71 gün süreyle Kars Kalesi’ni kuşatma altında tutan Nadir Şah, kaleyi almayı başaramayıp Kars önlerinden çekildi (9 Ekim)-1744Yalova’da bir kağıt fabrikası kuruldu.-1745Osmanlı ordusu, Revan Savaşı’nda İran ordusuna yenildi.-1745Halep Valisi Hekimoğlu Ali Paşa, Kars cephesi serdarlığına atandı(Aralık).-1745Minyatür sanatçısı Abdullah Buhari,on yıldır çizdiği minyatürlerini bir albüm haline getirdi.-1745İran elçisi Fetih Ali Bey, İstanbul’a geldi (Ocak)-1746Seyyit Hasan Paşa azledildi yerine Sadaret Kethüdası Tiryakı Hacı Mehmet Paşa, veziriazam oldu (9 Ağustos).-1746İran’la barış antlaşması imzalandı (4 Eylül).-1746Fransız asıllı Osmanlı subayı Humbaracı Ahmet Paşa’nın ölümü üzerine manevi oğlu Milanoğlu Süleyman Bey, humbaracıbaşılığa atandı (14 Mart).-1747Tiryaki Hacı Ahmet Paşa’nın azli üzerine Kerküklü Boynueğri Seyyit Abdullah Paşa veziriazamlığa getirildi (24 Ağustos).-1747Nuruosmaniye Camii’nin yapımına başlandı.-1748İstanbul Süleymaniye’de çıkan yangında 5 bine yakın ev yandı,binlerce kişi açıkta kaldı (3 Şubat).-1748Mehmet Emin Paşa’nın azliyle Köse Bahir Mustafa Paşa veziriazamlığa getirildi (1 Temmuz).-1752İstanbul ve Trakya’daki depremde pek çok insan öldü. Tarihi eserlerin çoğu yerle bir oldu.Bilhassa Edirne ve çevresinde etkili olan deprem, aralıklı olarak birkaç ay sürdü;Bu nedenle halk, devamlı korku ve endişe içinde yaşadı(29-30 Temmuz).-1752Balıklı Rum Hastanesi açıldı.-1753Mahmut, 59 yaşında öldü; Yeni Cami’de, babası II. Mustafa’nın mezarı yanına gömüldü.-1754

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Osmanlı'da Ramazan nasıl olurdu?

Osmanlı dönemin'de ki Ramazan ayı yaşımını anlayabilmek için, öncelikle toplumsal durumu analiz etmemiz gerekir.  Peki Osmanlı'da ki toplum ne tür bir toplum idi? Osmanlı da halk arasında hoşgörü, saygı, ahlak, güzel davranışlar en üst boyuttaydı. Bu sebep ile örnek bir toplum yapısına sahip bir Devletti. Bu saygı çerçevesi içerisinde kurulmuş olan toplumsal durum nereden geliyor diye soranlarınız olmuştur. Bunun cevabı Türk adeti ve kültürü ile birlikte İslamın verdiği güzelliklere dayaniyor. Yani İslam adeta toplumda insanları birbirine bağlayan, saygı ve sevgiyi öğretip, daim eden bir alet halini almıştı. İslam zaten Rabbimizden bize gelen bir yaşam tarzıydı. Buna uyan bir toplum, ne güzel.bir tomplumdur... Osmanlı Halkının Ramazan ile kavuşması... Bu ahlaki boyutu da düzeyi de güçlü olan Osmanlı halkı Ramazanda nasıl  bir yaşam sürüyordu? İlk olarak toplum arasında olan güzellikler devam ediyordu ve diğer tarafta ise Ramazanı- Şerifin gelişi ile birlikte tüm gelenekler başl

Kudüs

Kudüs şehri ilk olarak Ofil Tepesinin Silvan Köyüne bakan kısmında kuruldu, tepede bir su pınarı vardı ve insanlar su ihtiyaçlarını oradan karşılıyorlardı. Daha sonra bu tepeden Bizita Dağına ve Moriya tümseğine yerleştiler. Kudüs tarihteki en eski şehirlerdendir. Tarihçiler Kudüs’ün inşa ediliş tarihi için kesin bir şey söylememektedirler. Mescid-i Haram’dan 40 yıl sonra kurulmuştur. Tarihi kaynaklara göre Kudüs şehri kurulduğunda çölden ibaretti, ne vadi ne de dağlara rastlanıyordu. Milattan 3000 yıl önce, Şehre ilk hicreti Arap Kenâniler yaptı. Bu göçler Arap yarımadasının kuzeyine gerçekleşmiştir. Daha sonra Ürdün nehrinin batısına yerleşmişlerdir. Kudüs şehri göçler sonucunda genişledi ve Akdeniz’e kadar uzandı. Bölgenin adını Kenan yeri (Nehirden Denize kadar olan bölgede) koydular. Kenan bölgesin de Kenâniler bir şehir kurup adını Urşelim koydular, şehir merkezi haline getirdiler, vatan ve toprak sahibi oldular, bundan dolayı şehrin adı Yebus oldu. Bu bölgeye saldırılarda b

Kadinlar Günü Gercegi

8 Mart "Kadinlar Günü" 1910 yilinda ABD'de bir Fabrika da Kadinlarin daha rahat is imkanlari isteme arzularindan sonra, ilginc bir sekilde Fabrikanin yangina ugradigi ve yüzlerce kadinin hayatini kaybetmesi sonucu olusmustur... SIZCE BURADA NEYI KUTLUYORUZ? KADINLARIN HÜRRIYETINI MI YOKSA ONLARA KARSI YAPILAN KATLIAMI MI?? Bayanlarimizin TEK bir günü olmaz! Bize hergün Kadinlar günüdür, Sevgiyi, Saygiyi ve Hürriyeti yilda 1 degil 365 gün HAK ederler.