Mehmed Reşad

Sultan Mehmed Reşad 2 Kasım 1844 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası Sultan Abdülmecid, annesi Gülcemal Kadın Efendi'dir. Annesi Çerkezdir. Çocukluğu, padişah olan babasının yanında geçti. Eğitim ve öğrenimine gereken önem gösterildi.
Sultan Mehmed Reşad, amcası Sultan Abdülaziz zamanında rahat bir şehzadelik yapmasına rağmen ağabeyi Sultan İkinci Abdülhamid zamanında sarayda hapis hayatı yaşadı. Veliaht olduğu için devamlı kontrol altında tutuluyordu. Sultan Mehmed Reşad günlerini haremde geçirir, şiir ve kitap okurdu.
Sultan Beşinci Mehmed Reşad, İttihat ve Terakki partisinin desteğiyle tahta çıktığında 65 yaşındaydı. Sultan İkinci Abdülhamid'in padişahlığı sırasında devlet işleriyle yeterince ilgilenmemişti. Padişahlığı sırasında yönetim daha çok İttihat ve Terakki partisinin ileri gelenlerinden Enver Paşa, Talat Paşa ve
Cemal Paşa'nın eline geçmişti.
Saltanatı sonundaki Osmanlı sınırları
Osmanlı İmparatorluğu
Prenslikler veya Beylerbeylikleri
İşgal edilmiş toprakları
Dönemin Önemli Olayları
V. Mehmet (Reşat) tahta çıktı (27 Nisan).-1909Sadrazam Tevfik Paşa istifa etti. Hüseyin Hilmi Paşa sadrazam oldu (5 Mayıs).-1909Kanun-i Esasî (Anayasa)'de yapılan değişiklikle padişahın yetkileri kısıtlandı (21 Ağustos).-1909Haydarpaşa Gar binası açıldı (4 Kasım).-1909Ünlü Fransız pilot Louse Bleriot (Bleryo), İstanbul'da gösteri uçuşu yaptı (11 Aralık).-1909Sadrazam Hüseyin Hilmi Paşa istifa etti (28 Aralık).-1909Roma elçisi Hakkı Bey sadrazam oldu (12 Ocak).-1910Çırağan Sarayı yandı (19 Ocak).-1910Cerrahpaşa Hastanesi açıldı.-1910Arnavutluk'ta isyan çıktı (1 Nisan).-1910Girit Meclisi, Yunan kralına sadakat yemini etti (9 Mayıs).-1910Cem Dergisi yayımlandı (10 Aralık).-1910Osmanlı Sosyalist Fırkası kuruldu.-1910Ressam Osman Hamdi Bey öldü.-1910Babıâli yangınında bazı bakanlık binaları zarar gördü (4 Ocak).-1911Abide-i Hürriyet açıldı (23 Temmuz).-1911Trablusgarb Savaşı başladı (29 Eylül).-1911Sadrazam Hakkı Paşa görevinden istifa etti (29 Eylül).-1911Âyan reisi Sait Paşa sadrazam oldu (30 Eylül).-1911Mustafa Kemal Trablusgarb'a geldi (18 Aralık).-1911Avnullah Korveti batırıldı (24 Şubat).-1912Türk ocağı kuruldu (25 Mart).-1912Sadrazam Sait Paşa istifa etti (16 Temmuz).-1912Âyan reisi Gazi Ahmet Muhtar Paşa sadrazam oldu (22 Temmuz).-1912Balkan Savaşı başladı (8 Ekim).-1912Uşi Antlaşması imzalandı (15 Ekim).-1912Kıcaali-Paşmaklı Savaşı kaybedildi (19 Ekim).-1912Komanova Savaşı kaybedildi (23 Ekim).-1912Kırkkilise (Kırklareli) Savaşı kaybedildi (23 Ekim).-1912Sadrazam Gazi Ahmet Muhtar Paşa istifa etti. Kâmil Paşa sadrazam oldu (29 Ekim).-1912Sultan Abdülhamit, Selânik'ten İstanbul'a getirildi (1 Kasım).-1912Lüleburgaz Savaşı kaybedildi (2 Kasım).-1912Çatalca Savaşı kazanıldı (15 Kasım).-1912Ahmet Mithat Efendi öldü (28 Aralık).-1912İttihat ve Terakki Fırkası, Babıâli'yi basarak iktidarı ele geçirdi (23 Ocak).-1913Yanya şehri, düşman orduları tarafından teslim alındı (6 Mart).-1913Edirne, Bulgar Kralı Ferdinand tarafından ele geçirildi (24 Mart).-1913Balkan Savaşı sonrası Londra Antlaşması imzalandı (30 Mayıs).-1913Sadrazam Mahmut Şevket Paşa öldürüldü. Mısırlı Prens Sait Halim Paşa sadrazam oldui İttihat ve Terakki Partisi'nin en şiddetli baskı devri başladı (11 Haziran).-1913İkinci Balkan Savaşı başladı (19 Temmuz).-1913Edirne kurtarıldı (21 Temmuz).-1913Bulgaristan ile İstanbul Antlaşması imzalandı (29 Eylül).-1913Yunanistan ile Atina Antlaşmas imzalandı (14 Ekim).-1913Liman von Sanders başkanlığında bir Alman askeri heyeti İstanbul'a geldi (14 Aralık).-1913Enver Bey, paşalığa terfi ettirildi ve Harbiye Nazırı oldu (3 Ocak).-1914Vilâyât-ı Şarkiye'de ıslahat yapılması hakkında Yeniköy mukavelesi imzalandı (6 Şubat).-1914Türkiye'de ilk uçak postası hizmete girdi (12 Şubat).-1914İstanbul'da ilk elektrikli tramvay çalışmaya başladı (20 Şubat).-1914Osmanlı Devleti ile Sırbistan arasında İstanbul Antlaşmas imzalandı (14 Mart).-1914İngiltere, Osmanlı Devleti'nin parasını ödeyip ısmarladığı iki savaş gemisini teslim etmekten vazgeçti (21 Temmuz).-1914Avusturya-Macaristan İmparatorluğunun Sırbistan'a savaş ilan etmesiyle Birinci Dünya Savaşı başladı (28 Temmuz).-1914Osmanlı Devleti ile Almanya arasında gizli ittifak antlaşması imzalandı (2 Ağustos).-1914Goben Breslav adındaki iki Alman zırhlısı, Osmanlı Devleti'ne sığındı (11 Ağustos).-1914Osmanlı Devleti tek taraflı olarak kapitülasyonların kaldırıldığını ilan etti (9 Eylül).-1914Harbiye Nazırı Enver Paşa, başkumandan vekili – başkumandan padişahtır- tayin edildi (21 Ekim).-1914Alman amirali Suşon komutasında Karadeniz'e çıkan Yavuz (Goben) ve Osmanlı donanması, Rus limanlarını bombaladı (29 Ekim).-1914Burdur ve Isparta'da deprem oldu (4 Kasım).-1914Osmanlı Devleti, Almanya'nın yanında Birinci Dünya Savaşı'na girdi (11 Kasım).-1914Cihad-ı Ekber ilan edildi.-1914Yeşilköy'deki Rus Abidesi yıkıldı (14 Kasım).-1914Rus donanması, Trabzonu bombaladı (17 Kasım).-1914Osmanlı donanmasına bağlı Mesudiye Zırhlısı, bir torpil yarası olarak Çanakkale Boğazı'nda battı (13 Aralık).-1914Sarıkamış Harekâtı başladı (21 Aralık).-1914Darülbedayi açıldı.-1914Şair ve romancı Recaizade Mahmut Ekrem öldü.-1914Kanal (Süveyş) Harekâtı başarısızlıkla sonuçlandı (2 Şubat).-1915Çanakkale Deniz Savaşı kazanıldı (18 Mart).-1915İngilizler ve Fransızlar, Seddülbahir ve Arıburnu'na asker çıkardılar (25 Nisan).-1915Saddülbahir Savaşı kazanıldı (26 Nisan).-1915Kabatepe Savaşı kazanıldı (4 Mayıs).-1915Van, Muş ve Bitlis, Rusların eline geçti (6 Mayıs).-1915Muavenet-i Milliye muhribi, bir gece baskınında Çanakkale Boğazı girişinde İngilizlerin Goliath zırhlısını batırdı (13 Mayıs).-1915Mustafa Kemal Paşa, Anafartalar'da İngilizlere karşı büyük bir zafer kazandı (7 Ağustos).-1915Barbaros Hayrettin Zırhlısı batırıldı (9 Ağustos).-1915Tevfik Fikret öldü (19 Ağustos).-1915Bulgaristan, İttifak Devletleri'nin yanında savaşı girdi (14 Ekim).-1915Irak Cephesi'nde İngilizlere karşı Selmanpâk Savaşı kazanıldı. General Townshend kumandasındaki İngiliz ordusu, Kût-ül Amare'ye çekildi (22 Kasım).-1915İtilâf Devletleri kuvvetleri Çanakkale Cephesi'nden çekilmeye başladılar (9 Aralık).-1915Çanakkale savaşları sona erdi. İngilizler ve Fransızlar, Çanakkale'deki son kuvvetlerinide geri çektiler (3 Ocak).-1916Veliaht Yusuf İzzettin Efendi intihar etti (1 Şubat).-1916Kût-ül Amare'de kuşatılan General Townshend, 17 bin kişilik kuvvetiyle teslim oldu (29 Nisan).-1916Edirne müdafii Şükrü Paşa öldü (15 Haziran).-1916İngilizler tarafından satın alınmış olan Mekke Emiri Şerif Hüseyin, Osmanlı Devleti'ne karşı isyan etti (27 Haziran).-1916Ruslar, Bayburt'u işgal ettiler (15 Temmuz).-1916Ruslar, Gümüşhane'yi işgal ettiler (20 Temmuz).-1916Ruslar, Erzincan'ı işgal ettiler (24 Temmuz).-1916Sina Cephesi'nde 4. Ordu'nun İkinci Kanal Harekâtı da başarısızlıkla sonuçlandı (27 Temmuz).-1916Tamburî Cemil Bey öldü (4 Ağustos).-1916Mustafa Kemal Paşa, Bitlis ve Muş'u Ruslardan geri aldı (7-8 Ağustos).-1916Binbaşı Yakup Cemil kurşuna dizildi (11 Eylül).-1916Türk kuvvetleri, Sina Cephesi'ndeki El-Ariş'ten geri çekilmeye başladı (16 Aralık).-1916Müzik öğretmeni yetiştirmek amacıyla Darülelhan açıldı (1 Ocak).-1917Sadrazam Sait Halim Paşa istifa etti. Dahiliye Nazırı Talat Paşa sadrazam oldu (3 Şubat).-1917Kudüs, İngilizler tarafından işgal edildi (9 Şubat).-1917Rumi takvim ile Gregorien takvimi arasındaki onüç günlük fark düzeltildi (21 Şubat).-1917İngiliz uçakları, İstanbul'u bombaladı (9 Mart).-1917Bağdat, İngilizler tarafından işgal edildi (11 Mart).-1917Rusya'da Bolşevik ihtilâli başladı (12 Mart).-1917Gazze Savaşı kazanıldı (26 Mart).-1917Sen-Jean dö Morien Antlaşması imzalandı (17 Nisan).-1917Yıldırım Orduları Grubu kuruldu (Aralık).-1917Medine müdafii Fahrettin Paşa teslim oldu (13 Ocak).-1918Çanakkale Boğazı'nı abluka altında bulunduran düşman gemilerine karşı, Osmanlı donanması, baskın düzenledi. Yavuz zırhlısı yaralandı, midilli kruvazörü battı (20 Ocak).-1918II. Abdülhamit öldü (10 Şubat).-1918Brest-Litowsk Antlaşması imzalandı (3 mart).-1918Kerkük, İngilizlerin eline geçti (7 Mayıs).-1918Padişah V. Mehmet Reşat öldü (3 Temmuz)-1918

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

Mail ile sitemizi takip et...