Ana içeriğe atla

İkinci Abdülhamid

Sultan İkinci Abdülhamid, 21 Eylül 1842 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası Sultan Abdülmecid, annesi Tir-i Müjgan Kadın Efendi'dir. Annesi Çerkezdir. Sultan İkinci Abdülhamid çok küçük yaşta iken annesini kaybettiği için öksüz büyüdü ve onu üvey annesi Piristu Kadın yetiştirdi. Çocukluğunda çok zayıf bir bünyeye sahip olan Sultan İkinci Abdülhamid sık sık hasta olurdu. Babasının padişahlığı sırasında bu durumu yüzünden özel ilgi gördü. Çok hoşgörülü bir ortamda büyüdü. Kültür derslerinin yanında musiki dersleri aldı ve piyano çalmayı öğrendi.
Bekârlığı sırasında çok serbest bir hayat yaşayan Sultan İkinci Abdülhamid, evlendikten sonra tüm boş zamanını ailesiyle, çocuklarıyla geçirmeye başladı. Sultan İkinci Abdülhamid, yıkılmak üzere olan Osmanlı Devleti'ni uyguladığı politikalarla 33 yıl ayakta tutmayı başarmış bir padişahtır.
Hayırsever ve cömert bir insan olan Sultan İkinci Abdülhamid, sıradan bir vatandaş gibi yaşardı. Yunan seferi sırasında, kendisine hazinede yeterli para bulunmadığı söylenince, atalarından kalma şahsî servetinden masrafları karşılamış, bunu devletten geri almamıştı.
Boş vakitlerini marangozhanede geçirir, harika eşyalar yapar, bunları sattırır ve parasını fakire fukaraya dağıttırırdı. Son derece şefkatli bir insan olan Sultan İkinci Abdülhamid'in kendisini öldürmek isteyenleri bağışlaması, dünya siyaset tarihinde ender rastlanan bir olaydır. Sultan İkinci Abdülhamid, kültüre önem vermiş ve eğitim konusunda hizmet verecek birçok mekân yaptırmıştır.
Güzel Sanatlar Akademisi, Ticaret ve Ziraat Okulları kuran Sultan İkinci Abdülhamid, ilk ve orta dereceli okullar, dilsiz ve kör okulları, kız meslek okulları da yaptırmıştır. Vilâyetlere liseler, kazalara ortaokullar kurmuş, ilkokulları köylere kadar ulaştırmıştır.
İstanbul'da Şişli Etfal Hastahanesi'ni ve Dârülaceze'yi kendi şahsi parasıyla yaptırdı. Hamidiye adı verilen içme suyunu borularla İstanbul'a getirtti. Karayollarını Anadolu içlerine kadar uzatan Sultan İkinci Abdülhamid, Bağdat'a ve Medine'ye kadar da demiryolları döşetmiştir. Büyük şehirlere atlı tramvay hatları yaptırmıştır.
Saltanatı sonundaki Osmanlı sınırları
Osmanlı İmparatorluğu
Prenslikler veya Beylerbeylikleri
İşgal edilmiş toprakları
Dönemin Önemli Olayları
II. Abdülhamit tahta çıktı (31 Ağustos).-1876II. Abdühamit Eyüpsultan'da kılınç kuşandı (7 Eylül).-1876Rusya Osmanlı ordularının Sırbistan ve Karadağ'daki harekatının durdurulması hakkında, Babıâli'ye ültimatom verdi (31 Ekim).-1876Mütercim Rüştü Paşa'nın istifa etmesi üzerine Mithat Paşa ikinci kez sadrazam oldu (19 Aralık).-1876İstanbul (Tersane) Konferansı açıldı. Kanun-i Esasi (Anayasa) ilan edildi (23 Aralık).-1876Tersane Konferansı karalarının incelenmesi ve görüşülmesi için Babıâli'de, Meclis-i Umumi toplandı (18 Ocak).-1877Mithat Paşa sadrazamlıktan alındı ve sınır dışı edildi.Şura-yı Devlet Reisi Ethem Paşa sadrazam oldu (5 Şubat).-1877Sırbistan ile İstanbul antlaşması imzalandı (28 Şubat).-1877İlk Meclis-i Mebusan törenle açıldı (19 Mart).-1877Rusya, Osmanlı imparatorluğuna savaş ilan etti (24 Nisan).-1877Delibaba Savaşı (21 Haziran).-1877Karakilise Savaşı (4 Temmuz).-1877Birinci Plevne Savaşı (18 Temmuz).-1877İkinci Plevne Savaşı (30 Temmuz).-1877Şipka geçidi aşılamadı (21 Ağustos).-1877Ahmet Muhtar Paşa'ya “Gazi” ünvanı verildi (9 Kasım).-1877Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa vuruldu ve Ruslara teslim oldu (10 Aralık).-1877Sadrazam Ethem paşa görevden alındı, yerine Dahiliye Nazırı Ahmet Hamdi Paşa getirildi (11 Ocak).-1878Edirne mütarekesi imzalandı (31 Ocak).-1878Sadrazam Ahmet Hamdi Paşa görevden alındı, yerine Maarif Nazırı Ahmet Refik Paşa getirildi (4 Şubat).-1878II. Abdülhamit, Meclis-i Mebusanı tatil etti (13 Şubat).-1878Ayastefanos Antlaşması imzalandı (3 Mart).-1878Sadrazam Ahmet Refik Paşa görevden alındı, yerine Rüsumât Emini Mehmet Sadık Paşa getirildi (18 Nisan).-1878Ali Suavi, IV. Murat'ı yeniden tahta çıkarmak için çırağan Sarayını bastı (20 Mayıs).-1878Sadrazam Mehmet Sadık Paşa görevden alındı, yerine mütercim Rüştü Paşa getirildi (28 mayıs9.-1878Rusya'ya karşı Osmanlı-İngiliz ittifak Antlaşması imzalandı.Sadrazam mütercim Rüştü Paşa görevden alındı, yerine Hariciye Nazırı Mehmet Esat Safvet P?aşa getirildi (4 Haziran).-1878Tercüman-ı Hakikat gazetesi çıktı (27 Haziran).-1878Berlin Antlaşması imzalandı (13 Temmuz).-1878Sadrazam Mehmet Esat Safvet Paşa görevden alındı, yerine Maliye Komisyonu Reisi Tunuslu Hayrüddin Paşa getirildi (4 Aralık).-1878Sadrazam Tunuslu Hayrüddin Paşa görevden alındı, yerine Sicil-i Ahvâl Komisyonu Başkanı Ahmet Arif Paşa getirildi (29 Temmuz).-1879Sadrazam Ahmet Arif Paşa görevden alındı, yerine Adliye Nazırı Küçük Sait Paşa getirildi (18 Ekim).-1879Tanzimat edebiyatının önemli isimlerinden Ziya Paşa öldü (18 Mayıs).-1880Sadrazam Küçük Sait Paşa görevden alındı, yerine Ticaret ve Ziraat Nazırı Cenânizade Mehmet Kadri Paşa getirildi (9 Haziran).-1880Sadrazam Cenânizade Mehmet Kadri Paşa görevden alındı, yerine Küçük Sait Paşa getirildi (12 Eylül).-1880Almanya ve İngiltere'nin desteğini alan Fransa, Tunus'u işgal etti (12 Mayıs).-1881Yıldız Mahkemesi'nde Mithat Paşa'nın yargılanmasına başlanıldı (27 Haziran).-1881Teselya ile Narda kazası, Yunanistan'a terk edildi (2 Temmuz).-1881Muharrem Karanamesi yayımlandı (20 Aralık).-1881Namık Kemal'in “Cezmi” adlı romanı yayımlandı.-1881Sanayi-i Nefise Mektebi “Güzel Sanatlar Okulu” açıldı.-1881Sadrazam Küçük Sait Paşa görevden alındı, yerine Kütahyalı Abdurrahman Nurüddin Paşa getirildi (2 Mayıs).-1882Sadrazam Kütahyalı Abdurrahman Nurüddin Paşa görevinden istifa etti (10 Temmuz).-1882İngiliz donanması İskenderiye'yi bombaladı (11 Temmuz).-1882Küçük Sait Paşa sadrazam oldu (12 Temmuz).-1882İngilizler Mısır'ı işgal etti (15 Eylül).-1882Sadrazam Küçük Sait Paşa görevinden alındı, yerine ahmet Refik Paşa getirildi (30 Kasım).-1882Sadrazam Ahmet Refik Paşa görevden alındı, yerine Küçük Sait Paşa getirildi (2 Aralık).-1882Yenişehirli Avni Bey, İstanbul'da öldü.-1883Mithat Paşa ve Damat Mahmut Calâlüddin Paşa, Taif zindanında boğularak öldürüldüler (7 Mayıs).-1884Beyazıt Devlet Kütüphanesi açıldı (24 Haziran).-1884Bestekâr Hacı Arif Bey öldü (28 Haziran).-1884Doğu Rumeli, Bulgaristan ile birleşti (18 Eylül).-1885Sadrazam Küçük Sait Paşa görevden alındı, yerine Efkaf Nazırı Kıbrıslı Kabil Paşa getirildi (24 Eylül).-1885Gazeteci Agâh efendi öldü.-1885İstanbul Antlaşması imzalandı (5 Nisan).-1886Hilâl-i Ahmer Cemiyeti kuruldu (14 Nisan).-1887Yazar, bilim adamı Beşir Fuat intihar etti.-1887Hattat Şevki Efendi öldü.-1887Namık Kemal öldü (2 Aralık).-1888Cihagir Camii onarıldı.-1890Devlet adamı, tarihçi Mustafa Nuri Paşa öldü.-1890Ertuğrul fırkateyni battı (16 Eylül).-1890Bestekâr Hacı Faik Bey öldü (25 Ocak).-1891Servet-i Fünun Dergisi çıktı (17 Mart).-1891Ahmet Vefik Paşa öldü.-1891Hamidiye Camii'nin yapımı tamamlandı.-1892Yazar Nabizade Nâzım 29 yaşında öldü (6 Ağustos).-1893İstanbul'da deprem oldu. Depremde en büyük zararı Kapalıçarşı gördü (17 Ağustos).-1894Aşiret Mekteb-i Hümayunu açıldı (14 Eylül).-1894İkdam Gazetesi, yayın hayatına girdi (5 Temmuz).-1894Dolmabahçe Saat Kulesi'nin yapımı tamamlandı.-1894Sadrazam Cevat Paşa görevden alındı, yerine Küçük Sait Paşa getirildi (8 Haziran).-1895İstanbul'da Ermeniler olay çıkardı (30 Eylül).-1895Bestekâr Medenî Aziz Efendi öldü.-1895Ahmet Cevdet Paşa İstanbul'da öldü.-1895Pera Palas, İstanbul Tepebaşı'nda hizmete açıldı.-1895İstanbul'da Ermeniler, Osmanlı Bankası'na saldırdılar (26 Ağustos).-1896Sadrazam Sait Paşa görevden alındı (30 Eylül).-1896Kâmil Paşa Sadrazam oldu (2 Ekim).-1896Sadrazam Kâmil Paşa görevden alındı, yerine Dahiliye Nazırı Halil Rifat Paşa getirildi (7 Kasım).-1896Yunanistan'a savaş ilan edildi (18 Nisan).-1897Milano Meydan Savaşı (19 Nisan).-1897Çatalca Meydan Savaşı (8 Mayıs).-1897Dömeke Meydan Savaşı (16 Mayıs).-1897İstanbul Antlaşması İmzalandı (18 Eylül).-1897Girit'e özerklik verildi (18 Aralık).-1897Şale Köşkü'nün yapımı tamamlandı.-1898Gülhane Askerî Tıp Akademisi açıldı (30 Aralık).-1898Süleyman Nutki Paşa, Deniz Müzesi'ni kurdu.-1898Yazar Direktör Ali Bey öldü (3 Şubat).-1899Şişli Etfal Hastanesi açıldı (5 Nisan).-1899Bağdat demiryolunu imtiyazı Deutsche Bank'a verildi (27 Kasım).-1899Mahmut Celalettin Paşa öldü.-1899Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa öldü (5 Nisan).-1900Azerbaycan okullarındaki Türk dili yasağı kaldırıldı (29 Ekim).-1900Türkçe sözlük Kamus-ı Turkî yayımlandı.-1900İstanbul Sultanahmet Meydanı'ndaki Alman Çeşmesi'nin yapımı tamamlandı (27 Ocak).-1901Fransız donanması Midilli'ye asker çıkardı (5 Kasım).-1901Sadrazam Halil Rifat Paşa öldü (9 Kasım).-1901Sait Paşa sadrazam oldu (18 Kasım).-1901Bağdat demiryolu sözleşmesi imzalandı (21 Ocak).-1902Tiyatrocu Güllü Agap öldü.-1902Sadrazam Sait Paşa görevden alındı, yerine Rumeli Islahat Komisyonu Başkanı Avlonyalı Mehmet Ferit Paşa getirildi (14 Ocak).-1903Üç ay süren büyük Makedonya ihtilâli başladı (2 Ağustos).-1903Avrupalı devletler, Makedonya ıslahati hakkında hazırladıkları programı Babıâli'ye verdiler (25 Kasım).-1903Beşiktaş jimnastik Kulübü kuruldu.-1903Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane (Tıp Fakültesi) açıldı.-1903V. Murat öldü (29 Ağustos).-1904Tazminat devri yazarlarından Şemsettin sami, İstanbul'da öldü.-1904II. Abdülhamit'e bombalı suikast düzenlendi (21 Temmuz).-1905Galatasaray Spor Kulübü kuruldu ( 20 Ekim).-1905Makedonya mali ıslahatı nedeniyle Avrupalı devletler (Almanya hariç), Midilli ve Limni gümrük ve posta-tegraf dairelerini işgal ettiler (26 Kasım).-1905Rum asıllı türk gazeteci Teodor Kasap öldü.-1905İngiliz işgalindeki Mısır'ın sınırlarının belirlenmesi sırasında ortaya çıkan Akabe sorunu çözümlendi (1 Ekim).-1906Gümrük resmi artırıldı (25 Nisan).-1907Fenerbahçe Spor Kulübü kuruldu.-1907Galatasaray Lisesi'nde yangın çıktı.-1907Zengibar Sultanı Seyit Ali, İstanbul'u ziyaret etti.-1907Hıdiv Kasrı'nın yapımı tamamlandı.-1907Reval görüşmesi gerçekleşti (9 Haziran).-1908Sadrazam Avlonyalı Ferit Paşa görevden alındı, yerine Sait Paşa getirildi (22 Temmuz).-1908Sadrazam Sait Paşa istifa etti. Kâmil Paşa sadrazam oldu (4 Ağustos).-1908Hicaz demiryolu açıldı (30 Ağustos).-1908Yeni Gazete çıltı (2 Eylül).-1908Makedonya ıslahatı üzerindeki Avrupa kontrolü kaldırıldı (3 Ekim).-1908Avusturya, Bosna-Hersek'i kendi topraklarına kattığını ilan etti.Bağımsızlığını ilan edn Bulgar Prensliği, Bulgaristan Krallığı adını aldı (5 Ekim).-1908Girit Yunanistan'a katıldığını ilan etti (6 Ekim).-1908İkinci Meşrutiyet dönemi meclis-i Mebusan'ı açıldı (17 Aralık).-1908Osmanlı Ressamlar Cemiyeti kuruldu.-1908Sadrazam Kâmil Paşa görevinden istifa etti.Dahiliye Nazırı Hüseyin Hilmi Paşa, sadrazam oldu (13 Şubat).-1909Fecr-i Âti Encümen-i Edebisi Beyannamesi yayımlandı (25 Şubat).-1909Magazin dergisi Şehbal yayın hayatına girdi (1 Mart).-190931 Mart İsyanı başladı. Sadrazam Hüseyin Hilmi Paşa istifa etti. Hariciye Nazırı Tevfik Paşa sadrazam oldu (13 Nisan).-1909Adana'da Ermeniler olay çıkardı (14 Nisan).-1909Hareket Ordusu İstanbul'a geldi (24 Nisan).-1909II. Abdülhamit tahttan indirildi (27 Nisan).-1909

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Osmanlı'da Ramazan nasıl olurdu?

Osmanlı dönemin'de ki Ramazan ayı yaşımını anlayabilmek için, öncelikle toplumsal durumu analiz etmemiz gerekir. Peki Osmanlı'da ki toplum ne tür bir toplum idi?Osmanlı da halk arasında hoşgörü, saygı, ahlak, güzel davranışlar en üst boyuttaydı. Bu sebep ile örnek bir toplum yapısına sahip bir Devletti. Bu saygı çerçevesi içerisinde kurulmuş olan toplumsal durum nereden geliyor diye soranlarınız olmuştur. Bunun cevabı Türk adeti ve kültürü ile birlikte İslamın verdiği güzelliklere dayaniyor. Yani İslam adeta toplumda insanları birbirine bağlayan, saygı ve sevgiyi öğretip, daim eden bir alet halini almıştı. İslam zaten Rabbimizden bize gelen bir yaşam tarzıydı. Buna uyan bir toplum, ne güzel.bir tomplumdur...Osmanlı Halkının Ramazan ile kavuşması...Bu ahlaki boyutu da düzeyi de güçlü olan Osmanlı halkı Ramazanda nasıl bir yaşam sürüyordu?İlk olarak toplum arasında olan güzellikler devam ediyordu ve diğer tarafta ise Ramazanı- Şerifin gelişi ile birlikte tüm gelenekler başliyord…

Kudüs

Kudüs şehri ilk olarak Ofil Tepesinin Silvan Köyüne bakan kısmında kuruldu, tepede bir su pınarı vardı ve insanlar su ihtiyaçlarını oradan karşılıyorlardı. Daha sonra bu tepeden Bizita Dağına ve Moriya tümseğine yerleştiler.
Kudüs tarihteki en eski şehirlerdendir. Tarihçiler Kudüs’ün inşa ediliş tarihi için kesin bir şey söylememektedirler. Mescid-i Haram’dan 40 yıl sonra kurulmuştur. Tarihi kaynaklara göre Kudüs şehri kurulduğunda çölden ibaretti, ne vadi ne de dağlara rastlanıyordu. Milattan 3000 yıl önce, Şehre ilk hicreti Arap Kenâniler yaptı. Bu göçler Arap yarımadasının kuzeyine gerçekleşmiştir. Daha sonra Ürdün nehrinin batısına yerleşmişlerdir. Kudüs şehri göçler sonucunda genişledi ve Akdeniz’e kadar uzandı. Bölgenin adını Kenan yeri (Nehirden Denize kadar olan bölgede) koydular. Kenan bölgesin de Kenâniler bir şehir kurup adını Urşelim koydular, şehir merkezi haline getirdiler, vatan ve toprak sahibi oldular, bundan dolayı şehrin adı Yebus oldu. Bu bölgeye saldırılarda bulu…

Vaka Tarih Ve Bilim Dergisi

Vaka adlı Tarih ve Bilim dergisine aşşağıdaki pdf linki ile ulaşabilirsiniz.⬇️

https://drive.google.com/file/d/1rwial9cC2xJoRhHasImhcunxa9iSn3q2/view?usp=drivesdk