GÜNDEM

Osmanlı'da Ramazan nasıl olurdu?

Osmanlı dönemin'de ki Ramazan ayı yaşımını anlayabilmek için, öncelikle toplumsal durumu analiz etmemiz gerekir. Peki Osmanlı'da ki toplum ne tür bir toplum idi?Osmanlı da halk arasında hoşgörü, saygı, ahlak, güzel davranışlar en üst boyuttaydı. Bu sebep ile örnek bir toplum yapısına sahip bir Devletti. Bu saygı çerçevesi içerisinde kurulmuş olan toplumsal durum nereden geliyor diye soranlarınız olmuştur. Bunun cevabı Türk adeti ve kültürü ile birlikte İslamın verdiği güzelliklere dayaniyor. Yani İslam adeta toplumda insanları birbirine bağlayan, saygı ve sevgiyi öğretip, daim eden bir alet halini almıştı. İslam zaten Rabbimizden bize gelen bir yaşam tarzıydı. Buna uyan bir toplum, ne güzel.bir tomplumdur...Osmanlı Halkının Ramazan ile kavuşması...Bu ahlaki boyutu da düzeyi de güçlü olan Osmanlı halkı Ramazanda nasıl bir yaşam sürüyordu?İlk olarak toplum arasında olan güzellikler devam ediyordu ve diğer tarafta ise Ramazanı- Şerifin gelişi ile birlikte tüm gelenekler başliyord…

TÜRK Tarihi Kronoloji

M.Ö
318: Hunlarla Çinliler arasındaki Kuzey Şansi Savaşı.
220: Büyük Hun Devleti'nin kuruluşu.
214: Çin Seddi'nin yapımının tamamlanması.
209: Mete'nin Hun Devleti'nin başına geçmesi.
174: Mete'nin vefatı.
60: İpek Yolu'nun Çin denetimine girmesi.
58: Hun İmparatorluğu'nun Doğu ve Batı Hunları olarak ikiye ayrılması.
36: Batı Hun Devleti'nin yıkılması.
18: Doğu Hunlarının yeniden güçlenmeleri ve bağımsızlıklarını kazanması.
0: Hz. İsa'nın doğumu ve miladi takvimin başlangıcı.

M.S
48: Hun İmparatorluğu'nun, Kuzey ve Güney Hunları olarak ayrılması.
150: Kuzey Hun Devleti'nin yıkılması.
216: Güney Hun Devleti'nin Çin tarafından ortasan kaldırılması.
224: Sasani Devleti'nin kurulması.
313: Hristiyanlığın Roma'da serbest bir din olarak kabul edilmesi.
375: Kavimler Göçü.
395: Roma İmparatorluğu'nun ikiye ayrılması.
434: Attila'nın Avrupa Hun Devleti'nin başına geçmesi.
447: Attila'nın Doğu Roma Seferi.
451: Attila'nın Batı Roma (Galya) seferi.
452: Attila'nın İtalya Seferi.
453: Attila'nın vefatı.
476: Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılması.
552: Göktürk Devleti'nin kurulması.


557: Akhunlar Devleti'nin yıkılması.

582: Göktürk İmparatorluğu'nun ikiye ayrılması.
630: Doğu Göktürklerin Çin egemenliği altına girmeleri
681: İkinci Göktürk Devletinin kuruluşu.
711: Tarık Bin Ziyad'ın İspanya'nın çıkması.
732: Puvatya Savaşı.
744: İkinci Göktürk Devleti'nin yıkılışı. Uygur Devleti'nin kuruluşu.
751: Talas Savaşı.
805: Frankların, Avar Devleti'ne son vermeleri.
840: Uygur Devleti'nin yıkılışı. Kırgızların devlet kurmaları. Karahanlar Devleti'nin kuruluşu.
868: Tolunoğulları Devleti'nin kuruluşu.
875: Samanoğulları Devleti'nin kuruluşu.
905: Tolunoğulları Devleti'nin yıkılışı.
935: Ihşidiler Devleti'nin kuruluşu.
963: Gazneliler Devleti'nin kuruluşu.
969: Ihşidiler Devleti'nin yıkılışı.
999: Samanoğulları Devleti'nin yıkılışı.
1007: Selçuk Bey'in vefatı.
1015: Çağrı Beyin Anadoluya gelmesi.
1040: Dandanakan Savaşı. Büyük Selçuklu Devleti'nin kuruluşu.
1048: Pasinler Savaşı.
1055: Tuğrul Beyin Bağdat'a girmesi.
1063: Tuğrul Beyin vefetı.
1064: AlpArslan'ın hükümdar olması.
1067: Alp Arslan'ın Türkistan Seferi.
1071: Malazgirt Savaşı.
1072: Alp Arslan'ın vefatı. Melikşah'ın hükümdar olması.
1075: Süleyman Şahın İznik'i alması.
1077: Türkiye Selçukluları Devleti'nin kurulması.
1086: Süleyman Şahın vefatı.
1092: Melikşah'ın vefatı. I. Kılıç Arslan'ın hükümdar olması.
1096: I. Haçlı seferinin başlaması.
1107: I. Kılıç Arslan'ın vefatı.
1144: Musul Atabeyinin Urfa'yı Haçlılardan geri alması.
1147: II. Haçlı Seferi.
1157: Sencer'in vefetı. Büyük Selçuklu Devleti'nin parçalanması.
1171: Fatımiler Devleti'nin yıkılışı.
1174: Eyyubiler Devleti'nin kurulması.
1176: Miryokefalon Savaşı.
1189: III. Haçlı Seferi.
1201: Saltuklular Beyliği'nin sona ermesi.
1204: IV. Haçlı Seferi. İstanbul'da Latin Krallığı'nın kurulması.
1206: Delhi Türk Sultanlığı'nın kurulması.
1207: Cengiz Hanın Moğol İmparatorluğu'nun kurması.
1212: Karahanlılar Devleti'nin yıkılışı.
1227: Cengiz Hanın vefatı.
1230: Yassıçimen Savaşı.
1231: Celaleddin Harzemşah'ın vefatı.
1237: I. Alaeddin Keykubad'ın vefatı.
1243: Kösedağ Savaşı.
1246: II. Gıyaseddin Keyhüsrev'in vefatı.
1277: Baybars'ın Anadolu'ya gelmesi. Karamanoğlu Mehmet Beyin Türkçeyi resmi dil ilan etmesi.
1299: Osmanlı Devleti'nin kuruluşu.
1302: Koyunhisar Savaşı.
1321: Mudanya'nın ele geçirilmesi.
1308: II. Mesut'un vefatı ve Türkiye Selçukluları Devleti'nin sona ermesi.
1326: Bursa'nın Fethi. Osman By'in vefatı. Orhan Bey'in başa geçmesi. Bursa'da ilk Osmanlı sarayının yapılması.
1329: Pelekanon Savaşı. İznik'in fethi.
1336: İlhanlı Devleti'nin yıkılması.
1337: İzmit'in fethi.
1345: Karesioğulları Beyliği'nin Osmanlı Beyliğine katılması.
1353: Türklerin Rumeli'ye geçişi
1358: Süleyman Paşanın ölümü.
1361: Edirne'nin fethi.
1362: Orhan Bey'in ölümü.
1364: Sırp Sındığı Savaşı.
1369: Timur'un Emir ilan edilmesi.
1371: Çirmen Savaşı.
1389: I. Kosava Savaşı. I. Murat'ın ölümü
1391: Yıldırım Beyazıd'ın İstanbul'u kuşatması.
1393: Bulgar Krallığı'na son verimesi.
1400: Timur'un Anadoluya girmesi.
1402: Ankara Savaşı.
1403: Yıldırım Bayezıd'ın ölümü.
1403: Akkoyunlu Devleti'nin kuruluşu.
1413: Çelebi Mehmet'in Osmanlı Devleti'ni yeniden bir yönetim altına toplaması.
1416: Venediklilerle ilk Deniz Savaşı.
1422: II. Murat'ın İstanbul'u kuşatması.
1425: Menteşeoğulları Beyliği'ne son verilmesi.
1428: Şeybaniler Devleti'nin kurulması, Germiyanoğulları'nın Osmanlılara katılması.
1444: Edirne-Sagedin Antlaşması, Varna Savaşı.
1451: II. Mehmet'in padişah olması.
1453: İstanbul'un fethi.
1456: Kazak Hanlığı'nın kurulması.
1459: Sırbistan'ın fethi.
1460: Mora'nın fethi. İsfendiyaroğulları Beyliği'ne son verilmesi.
1461: Trabzon'un Fethi.
1462: Eflak'ın Osmanlı Devletine bağlanması.
1466: Bosna ve Hersek'in fethi, Konya ve Karaman'ın fethi.
1469: Karakoyunlular Devleti'nin yıkılışı.
1473: Otlukbeli Savaşı.
1476: Boğdan'ın Osmanlı Devleti'ne Bağlanması.
1477: Kırım Hanlığının Osmanlı Devletine bağlanması.
1478: Arnavutluk'un fethi.
1480: İtalya seferi ve Otranto'nun alınması.
1481: Fatih Sultan Mehmet'in ölümü. II. Beyazid'ın padişah olması.
1484: II. Beyazid'in Boğdan seferi.
1495: Cem Sultan'ın ölümü.
1498: Hint deniz yolunun bulunması.
1502: Akkoyunkular Devleti'nin yıkılışı.
1507: Timur Devleti'nin sona ermesi.
1512: Yavuz Sultan Selim'in tahta çıkışı.
1514: Çaldıran Savaşı.
1516: Mercidabık Savaşı.
1517: Ridaniye Savaşı. Memlük Devleti'nin sona ermesi. Halifeliğin Osmanlılara geçmesi.
1520: Yavuz Sultan Selim'im ölümü,Kanuni Sultan Süleyman'ın padişah olması.
1522: Rodos'un fethi.
1532: Kanuni'nin Almanya seferi.
1526: Mohaç Savaşı.
1529: I. Viyana kuşatması.
1532: Kanuni'nin Almanya seferi.
1533: Barbaros Hayrettin Paşa'nın İstanbul'a gelmesi.
1534: Kanuni'nin Irakeyn seferi. Bağdat'ın fethi. Barbaros Hayrettin Paşa'nın Kaptan-ı Deryalığa ve Cezayir Beylerbeyi olması.
1538: Preveze Deniz Zaferi. Birinci Hint seferi.
1541: Macaristan'ın Osmanlı Topraklarına katılması.
1551: Trablusgarp'ın fethi, İkinci Hint seferi.
1552: Ücüncü Hint seferi.
1553: Kanuni'nin Nahçivan seferi, Dördüncü Hint seferi.
1559: Şehzade Bayezid ve II. Selim'in konya ovasındaki savaşı, Cerbe Deniz seferi.
1565: Malta seferi, Turgut Reis'in şehit düşmesi.
1566: Kanuni Sultan Süleyman'nın Zigetvar seferi ve vefatı.
1568: Yemen'in fethi.
1569: Osmanlı hakimiyetinin Uzak Doğuya yayılması. Sumatra seferi.
1571: Kıbrıs'ın Fethi ve İnebahtı Deniz Savaşı.
1574: Tunus'un fethi. II. Selim'in ölümü. III. Murat'ın padişah olması.1575: Lehistan'ın Osmanlı himayesine alınması.
1577: Osmanlı-İran Savaşlarının başlaması.
1579: Sokullu Mehmet Paşanın vefatı.
1590: Ferhat Paşa (I. İstanbul Antlaşması)
1593: Avusturya'ya Savaş açılması.
1596: Eğri Kalesi'nin alınması, Hoçova Savaşı,
1601: Kanija savunması.
1606: Zitvatorok Antlaşması.
1621: Osmanlı-Lehistan savaşı.
1622: II. Osman'ın öldürülmesi.
1623: IV. Murat'ın padişah olması.
1633: Kahvehanelerin kapatılması ve tütün yasağı.1635: IV. Murat'ın Revan seferi.
1639: Kasr-ı Şirin Antlaşması.
1651: Kösem Sultan'ın öldürülmesi.
1664: Vasvar Antlaşması.
1669: Girit'in Fethi.
1672: Bucaş Antlaşması.
1678: Çehrin seferi.
1683: II. Viyana Kuşatması.
1691: Salenkamen savaşı.
1699: Karlofça Antlaşması.
1700: İstanbul Antlaşması.
1703: Edirne olayı. II. Mustafa'nın tahttan indirilmesi. III. Ahmet'in padişah olması.
1709: Poltova Savaşı.
1711: Prut Savaşı ve Antlaşması.
1715: Osmanlı-Venedik Savaşı.
1716: Nemçe seferinin açılması.
1718: Pasarofca Antlaşması.
1724: Erivan'ın fethi.
1727: İstanbul'da ilk Türk Matbaası'nın açılması.
1730: Patrona Halil İsyanı, Lale Devri'nin sona ermesi.
1736: Osmanlı-Rus Osmanlı-Avusturya Savaşlarının başlaması.
1739: Belgrad Antlaşması.
1740: Fransa ile kapitülayonların yenilmesi.
1744: Nadir Şah'ın Kars muhasarası.
1768: Osmanlı-Rus Savaşının başlaması.
1470: Çeşme'de Osmanlı donanmasının Ruslar tarafından yakılması.
1774: Küçük Kaynarca Antlaşması.
1783: Kırım'ın Rusya'ya katılması.
1789: III. Selim'in padişah olması. Fransız ihtilali.
1791: Ziştovi Antlaşması.
1792: Yaş Antlaşması.
1798: Napolyon'un Mısır seferi.
1881: Mustafa Kemal Atatürk'ün doğumu.
1804: Sırp İsyanı. Napolyon'un kendini imparator ilan etmesi.
1806: Osmanlı-Rus Savaşı.
1807: Kabakçı Mustafa isyanı. III. Selim'in tahttan indirilmesi.
1808: III. Selim'in öldürülmesi. II. Mahmut'un paişah olması.
1812: Bükreş Antlaşması.
1815: Viyana Kongresi.
1821: Yunan Mora İsyanı'nın başlaması.
1826: Yeniçeri Ocağı'nın kapatıması.
1827: Navarin Olayı. Türkiye'de " Buğ gemisi" diye adlandırılan ilk buharlı geminin
çalışmaya başlaması.
1830: Cezayir'in Fransızlar tarafından işgali.
1829: Edirne Antlaşması, Yunan Devleti'nin kurulması.
1839: Nizip Savaşı, II. Mahmut'un vefatı, Tanzimat Fermanı'nın ilanı
1840: Londra Antlaşması.
1853: Osmanlı-Rus Savaşı.
1854: Kırım Savaşı, Silistre müdafası.
1855: Türk ordusunun Kerç bağazına asker çıkarması.
1856: Paris Antlaşması, Islahat Fermanı'nın ilanı.
1867: Sultan Aziz'in Avrupa seyahatine hareketi.
1876: Abdülaziz'in tahttan indirilmesi. II. Abdülhamid'in padişah olması. Bulgar isyanı.
1878: Ayestefanos ve Berlin Antlaşmaları.
1881: Tunus'un Fransızlar tarafından işgali.
1882: Mısır'ın İngilizler tarafından işgali. Düyun-u Umumiye idaresi'nin kurulması.
1897: Osmanlı-Yunan Savaşı.
1908: İkinci Meşrutiyet'in ilanı. Girit'in Osmanlı devletinden ayrılması.
1909: 31 Mart Olayı, II. Abdülhamit'in tahtan indirilmesi.
1911: Trablusgarp Savaşı.
1912: Uşi Antlaşması, Balkan Savaşı'nın başlaması.
1913: Balkan Savaşı'nın sona ermesi.
1914: Birinci Dünya Savaşı'nın başlaması.
1915: Çanakkale Cephesi'nin açılması, Çanakkale Deniz Zaferi, Anafartalar Savaşı.
1917: Rusya'da ihtilal çıkması.
1917: Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesi, Mondros Ateşkes Antlaşması.
1919: 15 Mayıs İzmir'in Yunanlılar tarafından işgali.
1919: 19 Mayıs Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkması. 22 Haziran Amasya Genelgesi
23 Temmuz- 5 Ağustos Erzurum Kongresi 4-11 Eylül Sivas Kongresi
1920: 10 Ağustos Sevr Antlaşması'nıb imzalanması.
1921: Yeni Türk Devletinin ilk Anayasası. Birinci İnönü Muharebesi. Londra Konferansı
İkinci İnönü Muharebesi. Eskişehir ve Kütahya Muharebeleri. İstiklal Marşımızın
Kabulü.Sakarya Meydan Muharebesi. Kars Antlaşması. Ankara Antlaşması.
1922: Saltanatın kaldırılması.
1923: Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Çumhuriyeti'ni kurması.

Yorumlar