Abdülaziz

Sultan Abdülaziz 8 Şubat 1830 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası Sultan İkinci Mahmud, annesi Pertevniyal Valide Sultan'dır. Elâ gözlü, beyaza yakın kumral tenli, sert bakışlı ve top sakallıydı. Ağabeyi Sultan Abdülmecid'in vefatı üzerine 25 Haziran 1861 günü tahta çıktığında 31 yaşındaydı. Müsrif bir padişah olarak tanınmasına rağmen, çok sade giyinir, sarayda terlik ve entari ile dolaşırdı. Babası öldüğü zaman dokuz yaşlarındaydı. Ancak ağabeyi Sultan Abdülmecid, onun eğitimine gerektiği gibi dikkat etti. Şehzadeliği sırasında rahat ve korkusuz bir hayat sürdü. Çok iyi Fransızca konuşurdu. Şiire ve müziğe de ilgisi vardı. Kendine ait besteleri vardır. Resim yapma kabiliyeti de çok üstün olan Sultan Abdülaziz, Osmanlı donanmasına ısmarlayacağı gemilerin plânını bizzat kendisi çizmişti. Ok atmayı, ata binmeyi, avlanmayı ve özellikle güreşmeyi çok severdi. Güçlü, kuvvetli ve pehlivan yapılıydı. En iyi pehlivanlarla güreşir ve sırtlarını yere getirirdi.
 V. Murad (30 Mayıs 1876 - 31 Ağustos 1876)
Sultan Beşinci Murad 21 Eylül 1840 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası Sultan Abdülmecid, annesi Şevk-Efza Kadın Efendi'dir. Annesi Çerkezdir. Sultan Beşinci Murad, çocukluğunda ve gençliğinde iyi bir eğitim gördü ve Fransızca öğrendi. Okumaya çok meraklı olduğundan dolayı, Fransa'dan kitaplar getirtir ve sürekli olarak okurdu. Edebiyata karşı çok ilgiliydi. Aralarında Ziya Paşa ve Namık Kemal'in de olduğu devrin bir çok şairi ile yakın dostluk kurmuştu. Yabancı kültürlerin etkisi altında kalan Sultan Beşinci Murad, piyano çalardı. Batı müziği stilinde besteler bile yapmıştır. Avrupalı prenslerle dost olmuş, onlarla mektuplaşmış olan Sultan Beşinci Murad, yerli ve yabancı gazeteleri yanından eksik etmezdi.
Sultan Abdülaziz ile beraber çıktığı Avrupa seyahati sırasında Avrupa'yı yakından görüp hayran kalmış olan Sultan Beşinci Murad, bu gezi sırasında İngiltere'de tanıştığı Gal Prensi (sonradan İngiltere Kralı olan VII.Edward) ile yakın bir dostluk kurdu. Gal Prensinin tesiri altında kalıp mason olan Sultan Beşinci Murad, çok müsrif ve ihtiras sahibi bir insandı. Padişah olmak için amcasının ölümünü beklediğini açıkça söylerdi.
Sultan Beşinci Murad, tahttan indirilen Sultan Abdülaziz'in yerine 30 Mayıs 1876'da padişah oldu. Ancak, Osmanlı Devleti'ni kurtarmak için meşrutiyetin kurulmasını isteyen, bu düşünce ile tahta güvendikleri bir hükümdar getiren aydınların umudu yine kırılmıştı. 93 gün kaldığı Osmanlı tahtından 31 Ağustos 1876 günü indirildi. 28 yıl daha sarayda yaşayan Sultan Beşinci Murad, 29 Ağustos 1904 tarihinde vefat etti ve annesi Şevk-Efza Kadın Efendi'nin Yeni Cami'deki türbesine defnedildi.
Saltanatı sonundaki Osmanlı sınırları
Osmanlı İmparatorluğu
Prenslikler veya Beylerbeylikleri
İşgal edilmiş toprakları
Dönemin Önemli Olayları
Sultan Abdülaziz tahta çıktı (25 Haziran).-1861Sadrazam Kıbrıslı Mehmet Emin Paşa görevden alındı, yerine Ali Paşa getirildi (6 Ağustos).-1861Piva Savaşı kazanıldı (21 Kasım).-1861Sadrazam Ali Paşa görevden alındı, yerine Hariciye Nazırı Keçecizade Mehmet Fuat Paşa getirildi (22 Kasım).-1861Sırplar, Belgrad Kalesi’ne saldırdılar. Muhafız Âşir Paşa, şehri bombaladı (15 Haziran).-1862Tasvir-i Efkâr Gazetesi yayın hayatına girdi (27 Haziran).-1862Osmanlı Devleti’nde yayımlanan ilk Türkçe bilim ve kültür dergisi olan Mecmua-i Fünun, Cemiyet-i İlmiye-i Osmaniye’nin yayın organı olarak Temmuz ayında yayımlandı.-1862Piyasadaki kâğıt paralar tedavülden çekilmeye başlandı (1 Temmuz).-1862Ömer Paşa komutasındaki Osmanlı Ordusu, Rieka’da Karadağ ordusunu yenilgiye uğrattı (23 Ağustos).-1862İşkodra Barışı yapıldı (31 Ağustos).-1862Sırbistan’daki Türk kaleleri hakkında İstanbul Protokolü imzalandı (8 Eylül).-1862Türkiye’de ilk defa posta pulu kullanıldı.-1862Darülfünun açıldı (14 Ocak).-1863İstanbul’da Sultanahmet Meydanı’nda, Türkiye’nin ilk sanayi sergisi açıldı.-1863İlki 1851’de Londra’da açılan Avrupa’daki sanayi sergilerine Osmanlılar, 28 Şubat 1863’te Sergi-i Umum-i Osmani adıyla açtıkları bir sergiyle katıldılar.-1863Sultan Abdülaziz, Mısır seyahatine çıktı (3 Nisan).-1863Sadrazam Yusuf Kâmil Paşa görevden alındı, yerine Keçecizade Mehmet Fuat Paşa getirildi (1 Haziran).-1863Sadrazam Keçecizade Mehmet Fuat Paşa istifa etti (2 Kasım).-1863Meclis-i Vâlâ Reisi Yusuf Kamil Paşa ikinci kez sadrazam oldu (5 Kasım).-1863Eflâk ve Boğdan’ın birleşmesini tamamlayan İstanbul Protokolü imzalandı (28 Haziran).-1864Osmanlı dönemine dair çizdiği kıyafet resimler ile tanınan ressam Arif Mehmet Paşa 28 Aralık 1865’te öldü.-1865İstanbul Barışı imzalandı (8 Mart).-1865İstanbul Hocapaşa’daki yangın, büyük zarara yol açtı.-1865Jules Verne’in Ay’a Seyahat adlı romanının ilk Türkçe çevirisi yayımlandı.-1865Beylerbeyi Sarayı yapıldı.-1865Memleketeyn (Eflâk- Boğdan) beyliğine seçilen Aleksandr Cuza'nın görevi, Babıâli tarafından onaylandı (23 Şubat).-1866Prusya hanedanından Prens Charles de Hohenzollern,Memleketeyn (Romanya)beyi seçildi (19 Nisan).-1866Mısır veraset usulü değişti (28 Mayıs).-1866Mısır valilerine “Hıdiv” unvanı verildi (2 Haziran).-1866Sadrazam Keçecizade Mehmet Fuat Paşa görevden alındı (4 Haziran).-1866Mütercim Rüştü Paşa sadrazam oldu (5 Haziran).-1866Girit'te isyan çıktı. Asiler,Girit'in Yunanistan'a katıldığını ilan ettiler (2 Eylül).-1866Girit'te yeni düzenlemeler yapmakla görevlendirilen eski sadrazam Giritli Mustafa Naili paşa, İstanbul'dan hareket etti (8 Eylül).-1866Memleketeyn beyliğine seçilen Prusya Prenslerinden Charles de Hohenzollern'in durumu Babıâli tarafından onaylandı (26 Ekim).-1866Muhbir Gazetesi yayın hayatına girdi (1 Ocak).-1867Mütercim Rüştü Paşa'nın istifasıyla boşalan sadrazamlığa, Hariciye Nazırı Mehmet Emin Ali Paşa getirildi (11 Şubat).-1867Yeni Osmanlılar Cemiyeti, Paris'te çalışmalara başladı (24 Mart).-1867Beldrad ve diğer kaleler sırbistan'a bırakıldı (10 Nisan).-1867Namık Kemal ve Ziya Paşa, Avrupa'ya kaçtı (17 Mayıs).-1867Divan şairi Leskofçalı Galip öldü.-1867Sultan Abdülaziz, Avrupa seyahatine çıktı (21 Haziran).-1867Sultan Abdülaziz, Messina'ya geldi (25 Haziran).-1867Sultan Abdülaziz, Napoli'ye geldi (28 Haziran).-1867Sultan Abdülaziz, Tulon'da karaya çıktı (29 Haziran).-1867Sultan Abdülaziz,Tulon'da karaya çıktı (29 Haziran).-1867Sultan Abdülaziz,Paris'e geldi (30 Haziran).-1867Sultan Abdülaziz,Paris'ten Londra'ya hareket etti (10 Temmuz).-1867Sultan Abdülaziz,Londra'ta geldi (12 Temmuz).-1867Sultan Abdülaziz,İstanbul'a dönüş için Londra'dan hareketetti (23 Temmuz).-1867Sultan Abdülaziz,Brüksel'den geçti (24 Temmuz).-1867Sultan Abdülaziz,Coblentz'de Prusya kralı ve kraliçesi tarafından karşılandı (25 Temmuz).-1867Sultan Abdülaziz,Budapeşte'ye geldi (31 Temmuz).-1867Sultan Abdülaziz,Vidin'e geldi (3 Ağustos).-1867Sultan Abdülaziz,Rusçuk'a geldi (4 Ağustos)-1867Sultan Abdülaziz,Rusçuk'tan Varna'ya hareket etti (6 Ağustos).-1867Sultan Abdülaziz,İstanbul'a geldi (7 Ağustos).-1867Sadrazam Ali Paşa, olağanüstü görevle Girit'e hareket etti (2 Ekim).-1867Sadrazam Ali Paşa, Girit'e geldi (4 Ekim).-1867Girit'te ilk ıslahat esasları ilan edildi (4 Ocak).-1868Girit'in idari ve adli tekilatına ait yeni esaslar getirildi (15 Şubat).-1868Sadrazam Ali Paşa, Girit'ten İstanbul'a geldi (29 Şubat).-1868Şua-yı devlet (Danıştay) kuruldu (1 Nisan).-1868Alman Lisesi açıldı (11 Mayıs).-1868Son halife Abdülmecit Efendi doğdu (29 Mayıs).-1868Ecnebilere mülkiyet hakkı verildi (9 Haziran).-1868Galatasaray Lisesi (Mekteb-i Sultanî) açıldı (1 Eylül).-1868Türk-Yunan siyasi ilişkileri kesildi (2 Aralık).-1868Babıâli, Yunanistan'a ültimatom verdi (11 Aralık).-1868Kandilli rasathanesi kuruldu.-1868Hürriyet Gazetesi çıktı.-1868Hariciye Nazırı Keçecizade Mehmet Fuat Paşa öldü (12 Şubat).-1869Girit sorunu ile ilgili Paris konferansı kararları açıklandı (18 şubat).-1869İstanbul'da altı tramvay hizmete girdi (4 Eylül).-1869Mithat Paşa sürgüne gönderildi.-1870Bulgar Kilisesi'nin bağımsızlığı Babıâli tarafından onaylandı (11 Mart).-1870Beyoğlun'da yangın çıktı (5 Haziran).-1870İlk ciddi mizah gazetesi olan Diyojen'in türkçe sayısı çıktı (24 Kasım).-1870Basiret gazetesi yayımlandı.-1870St. Joseph Lisesi açıldı.-1870İstanbul Yıldız Sarayı bahçesindeki Çadır köşkü'nün yapımı tamamlandı.-1871Karadeniz'in tarafsızlığına son veren Londra Antlaşması imzalandı (13 Mart).-1871Sadrazam ve Hariciye Nazırı Mehmet Emin Ali Paşa öldü (7 Eylül).-1871Bahriye Nazırı Mahmut nedim Paşa sadrazam oldu (8 Eylül).-1871Şair, yazar Şinasi öldü (13 Eylül).-1871Valide Camii yapıldı.-1871Sadrazam Mehmet Emin Ali Paşa-1871Antakya'da deprem oldu (16 nisan).-1872Sadrazam Mahmut Nedim Paşa görevden alındı,yerine Mithat Paşa getirildi (31 Temmuz).-1872Kuzguncuk'ta yangın çıktı (7 Ağustos).-1872Mısır hıdivinde,dış borçlanma yetkisine ait ferman verildi (28 Eylül).-1872Sadrazam Mithat Paşa görevden alındı,yerine Mütercim Rüştü Paşa getirildi(19 Ekim).-1872Taaşşuk-i Talat ve Fitnat yayımlandı.-1872Çırağan Sarayı'nın yapımı tamamlandı.-1872İzmir Hükümet Konağı yapıldı.-1872Sadrazam Mütercim rüştü Paşa görevden alındı, yerine Sakızlı Ahmet Esat Paşa getirildi (15 Şubat).-1873Sadrazam Sakızlı Ahmet Esat Paşa görevden alındı, yerine Maliye Nazırı Şirvanizade Mehmet Rüştü Paşa getirildi (15 Nisan).-1873Darüşşafaka açıldı (28 Haziran).-1873“Vatan yahut Silistre” oyunu sahnelendi.-1873Sadrazam Şirvanizade Mehmet Rüştü Paşa görevden alındı (13 Şubat).-1874Serasker Hüseyin Avni Paşa sadrazam oldu (15 Şubat).-1874Tünel, işletmeye açıldı (17 Ocak).-1875Hersek'te isyan çıktı (13 Nisan).-1875Sadrazam Hüseyin Avni Paşa görevden alındı (25 Nisan).-1875Bahriye Nazırı Sakızlı Esat Paşa sadrazam oldu (26 Nisan).-1875Sadrazam Sakızlı Esat Paşa görevden alındı, yerineŞura-yı Devlet Reisi Mahmut Nedim Paşa getirildi (26 Ağustos).-1875Bosna-Hersek isyanı ile ilgili olarak “Andrasi Raporu” Babıâli'ye sunuldu (31 Ocak).-1876Bulgar isyanı çıktı (2 Mayıs).-1876Fransız ve Alman konsolosları Selânik'te öldürüldü (6 Mayıs).-1876İstanbul'da öğrenciler, hükümete karşı gösteri yaptı (10 Mayıs).-1876Sadrazam Mahmut Nedim Paşa görevden alındı (11 Mayıs).-1876Mütercim Rüştü Paşa sadrazam oldu (12 Mayıs).-1876Rusya, Avusturya ve Almanya, Babıâli'ye verilmek üzere Berlin memorandumunu hazırladılar (13 Mayıs).-1876Sultan Abdülaziz tahttan indirildi (39 Mayıs).-1876

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

Mail ile sitemizi takip et...