Ana içeriğe atla

Üçüncü Mehmed

Sultan Üçüncü Mehmed, 26 Mayıs 1566'da, Manisa'da doğdu. Babası Sultan Üçüncü Murad, annesi Safiye Sultan'dır. İsmini, Fatih Sultan Mehmed'e benzemesi için, büyük dedesi Kanûnî Sultan Süleyman koydu. Orta boylu, kumral saçlı ve güzel yüzlüydü. İyi bir ilim tahsili yaptı ve Tâcü't-Tevârih yazarı Hoca Sadeddin Efendi'den dersler aldı. Sultan Üçüncü Mehmed, 1583'te Manisa sancakbeyiliğine tayin edildi. 1595 yılının Ocak ayına kadar görev yaptığı Manisa'dan, Babasının ölüm haberi üzerine hareket ederek, 27 Ocak 1595 tarihinde geldiği İstanbul'da, Osmanlı tahtına geçti.
Sultan Üçüncü Mehmed, annesini çok sever, sayar ve dinlerdi. Bundan yararlanan annesi Safiye Sultan, Osmanlı sarayında hâkimiyet kurdu. Bazı konularda Padişahı zorlayıp istediğini yaptırıyor, bu da devlet işlerinde karışıklıklara sebep oluyordu. Dindar olup, tasavvufa da son derece meraklıydı. Hz. Muhammed'in ismi anılınca, saygısından derhal ayaga kalkardı. Üçüncü Mehmed devri, duraklama dönemine rastlar. Sultan Üçüncü Mehmed, kolayca üzüntüye kapılır, yemekten, içmekten kesilirdi. Celâlî isyanları ve İran savaşlarının çok uzun sürmesi onu büyük üzüntü içinde bıraktı. İçkiyi sıkı bir şekilde yasaklayıp, bütün gizli meyhaneleri kapattırdı.
Erkekçocukları: Birinci Ahmed, Birinci Mustafa, Selim, Mahmud
Saltanatı sonundaki Osmanlı sınırları
Osmanlı İmparatorluğu
Prenslikler veya Beylerbeylikleri
İşgal edilmiş toprakları
Dönemin Önemli Olayları
Osmanlı padişahı III. Mehmet tahta çıktı (27 Ocak).-1595Koca Sinan Paşa azledilip Ferhat Paşa ikinci kez veziriazam oldu (16 Şubat).-1595Ferhat Paşa, Eflâk Seferi’ne çıkmak üzere İstanbul’dan hareket etti (27 Nisan).-1595Eflâk ve Boğdan, ayrıcalıklı voyvodalık durumlarına son verilerek vilayet durumuna getirildi (14 Mayıs).-1595Estergon Kalesi,Alman kumandan Mansfeld tarafından kuşatıldı (1 Temmuz).-1595Cephede bulunan Veziriazam Ferhat Paşa azledilip Koca Sinan Paşa dördüncü kez sadarete getirildi (7 Temmuz).-1595Kalugeran Savaşı (24 Ağustos).-1595Düşmanın yakıp yıktıktan sonra terk ettiği Bükreş kenti işgal edildi (26 Ağustos).-159570 bin kişilik Hrıstiyan ordusu tarafından 61 gün kuşatma altında kalan Estergon Kalesi düşmana teslim edildi (2 Eylül).-1595Eski veziriazam Ferhat Paşa idam edildi (9 Ekim).-1595Tergoviş Savaşı (19 Ekim).-1595Veziriazam Lala Mehmet Paşa öldü (28 Kasım).-1595Koca Sinan Paşa, beşinci defa veziriazamlığa getirildi (1 Aralık).-1595Veziriazam Koca Sinan Paşa öldü (3 Nisan).-1596İkinci vezir Damat İbrahim Paşa, veziriazamlığa getirildi (4 Nisan).-1596III. Mehmet, Eğri Seferi için İstanbul’dan hareket etti (20 Haziran).-1596Eğri Kalesi kuşatıldı (24 Eylül).-1596Eğri’nin fethi (12 Ekim).-1596Haçova Meydan Savaşı (26 Ekim).-1596Haçova Meydan Savaşı’nın kazanıldığı gün Sadrazam İbrahim Paşa azledilerek yerine Cağaloğlu Sinan Paşa getirildi.-1596Tata-Dotis Kalesi geri alındı (11-12 Ekim).-1597Damat İbrahim Paşa’nın yerine Hadım Hasan Paşa veziriazam oldu (3 Kasım).-1597Yanık Kalesi, Düşman kuvvetleri tarafından zaptedildi (29 Mart).-1598Yenicami’nin yapımına başlandı (9 Nisan).-1598Veziriazam Hadım Hasan Paşa azledilip Yedikule zindanında idam edildi. İkinci vezir Cerrah Mehmet Paşa veziriazamlığa getirildi (9 Nisan).-1598Niğbolu’da uğranılan bozgun haberi İstanbul’a iletildi (30 Eylül).-159828 Eylül’de başlayan Avusturya’nın Budin Kalesi kuşatması kaldırıldı (3 Kasım).-1598Veziriazam Cerrah Mehmet Paşa’nın yerine Damat İbrahim Paşa üçüncü kez sadarete getirildi (6 Ocak).-1599Ordu komutanı Satırcı Mehmet Paşa, Belgrad’da idam edildi.-1599Şeyhülislâm ve tarihci Hoca Sadettin Efendi öldü (2 Ekim).-1599Asi kuvvetler tarafından ele geçirilen Urfa Kalesi kurtarıldı.-1599XVI. Yüzyıl divan şiirinin önde gelen şairlerinden Nev’i öldü.-1599İstanbul’da sipahi ayaklanması baş gösterdi. Gümrüklerden sorumlu ve adeta sarayın rüşvet eli olarak kabul edilen Ester Kira adlı Yahudi kadın, kocası ve çocuklarıyla birlikte linç edildi (1 Nisan).-1600Divan edebiyatımızın ünlü şairi Bâki vefat etti (7 Nisan).-1600Osmanlı ordusu, Kanije kuşatması için Belgrad’dan hareket etti (14 Ağustos).-1600Bobofça Kalesi fethedildi (5 Eylül).-1600Kanije Kalesi teslim alındı (22 Ekim).-1600Tarihçi ve şair Gelibolulu Ali Mustafa vefat etti.-1600Veziriazam Damat İbrahim Paşa, Belgrad’da vefat etti (10 Temmuz);yerine Yemişçi Hasan Paşa geçti (22 Temmuz).-1601Sepetli Savaşı (12 Ağustos): Anadolu’da saltanatını ilan eden asi Karayazıcı Halim Şah kuvvetleri mağlûp edildi.-1601Kanije Kaesi, düşman orduları tarafından kuşatıldı (9-10 Eylül).-1601Kanije Savaşı (18 Kasım).-1601Anadolu’daki Celâli isyanlarını önlemeye çalışan Anadolu Serdarı Sokullu Hasan Paşa, Tokat’ta öldürüldü (20 Nisan).-1602İstolni- Belgrad Kalesi kuşatıldı (12 Temmuz); kale, 26 gün süren çatışma sonucu Türk kuvvetleri tarafından teslim alındı (6 Ağustos).-1602Peşte’yi alıp Budin’i kuşatan Avusturya ordusu, silahlarını bırakıp geri çekildi (18 Kasım). Budin savunmasındaki başarılarından dolayı Rumeli Beylerbeyi Lala Mehmet Paşa, Üçüncü vezirliğe terfi ettirildi.-1602Bosna Beylerbeyliğine getirilen Celali reisi Deli Hasan Paşa,10.000 askeriyle birlikte Gelibolu’ya geçti(12 Nisan).-1603III.Mehmet,büyük oğlu Şehzade Mahmut’u idam ettirdi(7 Haziran).-1603Türk ordusu,Peşte’de bozguna uğradı.-1603Sofyan bozgunu(29 Eylül).-1603Veziriazam Yemişçi Ali Paşa azledildi(4 Ekim) ve daha sonra idam eildi(16 Ekim).-16039 yıl sürecek Osmanlı-İran Savaşı başladı.-1603Tebriz Savaşı(21 Ekim).-1603Erivan şehri düşman eline geçti(15 Kasım).-1603III.Mehmet,39 yaşında öldü (20-21 Aralık).-1603

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Osmanlı'da Ramazan nasıl olurdu?

Osmanlı dönemin'de ki Ramazan ayı yaşımını anlayabilmek için, öncelikle toplumsal durumu analiz etmemiz gerekir. Peki Osmanlı'da ki toplum ne tür bir toplum idi?Osmanlı da halk arasında hoşgörü, saygı, ahlak, güzel davranışlar en üst boyuttaydı. Bu sebep ile örnek bir toplum yapısına sahip bir Devletti. Bu saygı çerçevesi içerisinde kurulmuş olan toplumsal durum nereden geliyor diye soranlarınız olmuştur. Bunun cevabı Türk adeti ve kültürü ile birlikte İslamın verdiği güzelliklere dayaniyor. Yani İslam adeta toplumda insanları birbirine bağlayan, saygı ve sevgiyi öğretip, daim eden bir alet halini almıştı. İslam zaten Rabbimizden bize gelen bir yaşam tarzıydı. Buna uyan bir toplum, ne güzel.bir tomplumdur...Osmanlı Halkının Ramazan ile kavuşması...Bu ahlaki boyutu da düzeyi de güçlü olan Osmanlı halkı Ramazanda nasıl bir yaşam sürüyordu?İlk olarak toplum arasında olan güzellikler devam ediyordu ve diğer tarafta ise Ramazanı- Şerifin gelişi ile birlikte tüm gelenekler başliyord…

Kudüs

Kudüs şehri ilk olarak Ofil Tepesinin Silvan Köyüne bakan kısmında kuruldu, tepede bir su pınarı vardı ve insanlar su ihtiyaçlarını oradan karşılıyorlardı. Daha sonra bu tepeden Bizita Dağına ve Moriya tümseğine yerleştiler.
Kudüs tarihteki en eski şehirlerdendir. Tarihçiler Kudüs’ün inşa ediliş tarihi için kesin bir şey söylememektedirler. Mescid-i Haram’dan 40 yıl sonra kurulmuştur. Tarihi kaynaklara göre Kudüs şehri kurulduğunda çölden ibaretti, ne vadi ne de dağlara rastlanıyordu. Milattan 3000 yıl önce, Şehre ilk hicreti Arap Kenâniler yaptı. Bu göçler Arap yarımadasının kuzeyine gerçekleşmiştir. Daha sonra Ürdün nehrinin batısına yerleşmişlerdir. Kudüs şehri göçler sonucunda genişledi ve Akdeniz’e kadar uzandı. Bölgenin adını Kenan yeri (Nehirden Denize kadar olan bölgede) koydular. Kenan bölgesin de Kenâniler bir şehir kurup adını Urşelim koydular, şehir merkezi haline getirdiler, vatan ve toprak sahibi oldular, bundan dolayı şehrin adı Yebus oldu. Bu bölgeye saldırılarda bulu…

Vaka Tarih Ve Bilim Dergisi

Vaka adlı Tarih ve Bilim dergisine aşşağıdaki pdf linki ile ulaşabilirsiniz.⬇️

https://drive.google.com/file/d/1rwial9cC2xJoRhHasImhcunxa9iSn3q2/view?usp=drivesdk